Ruwedda Mekkere Korona

Rowedda Mekkere


Akadiya ampon para’ ollea dhutaon virus korona nika’ pas ta’ gellem lastah. Molae Gutte Miskari gi’ buru namen jagung sampe’ mangken ca’epon ampon aoba namen babang tatamenanna dala dhukalena, paggun bai se anyama virus korona gi’ ekedhing panengalenna. Masarakat disa la padha emo’ tekka’a ta’ pate tao kabar aslina alias karo nenggu story ataba status dhari media sosial se gi’ ta’ temmo kalerresanna, lebat HP androidda pas akaton eanggep bendher sadhaja. Otamaepon bagiyan para anom se gi’ sakolana SD kanan ta’ sampe’ olle ijazah kalulusan.

Ampon repot ngadhebbi jaman samangken, ta’ kenneng kalowaran. Napapole ca’epon paleng bara’na Polo Madura (Bangkalan) otamana Arosbaja ban klampes samangken ampon maso’ zona merah. daddi burung se ca’epon dhabuna Gubernur Jaba Temor Bu Khofifah ja’ oreng madura sakte-sakte. Minangka ding ampon samangken kabbi padha repot asalebbudan. Pajat ta’ ngenneng dhari dharana, oreng madura paneka lakar bangalan. Dhabuna ke Musleh Adnan, antarana tawakkal ban cengkal jat bida tepes, ta’ pate bannya’ parpida’an.  Saongguna ta’ manglo jugan manabi karepodan anempa reng madura minangka badhana virus korona ka’dhinto. Asabab madura gi’ tamaso’ daerah se gi’ korang moncer pangaselan reng-orengnga. Kateppa’an tabareng kalaban sa-masa samangken se sanajjan karo entara kaloar tako’na parana ka se nyamana okerran elong se biyasa bannya’ ngamba’ e tengnga lorong.

“Pi…Hanapi ba’na ma’ ta’ sakolah cong?” ocak Te Miskari ka kacong se gi’ familina.

“Abba aneka ampon la dhatengngah Te.”  Jawabba Hanapi kalaban partengka se alos.

Are ampon maso’ aban panassa nyer-kennyeran mangokos cethak ka bun-embunan, mano’-mano’ padha ngabber ot-saotan monyena lebur ekedhing panengal. Gutteh Miskari ta-maranta se mangkada ngare’ ka dhaja Disa Berlanjeng nyamana. Are’na se molae gella’ egangse sopaja tajem ta’ tompol padha eparanta’agi kabbi genna’ ban garunjunna. Gutte Miskari ban arena biyasa ajalan ding mangkat ngare’ kaparlowan terro olleya rebba se ebagiya ka sapena. Kabiasa’an reng tane jat saganeka ban arena mon se andhi’ bu-obuwan sape biyasa ngare’ kaangguy pakanna. Sanajjan ta’ bisa langsung kala’ ollena asella, nambu ngantos abit. Ngara ding ampon ajuwal buru egarassa asel lessona. Tape Gutteh Miskari ampon biyasa sabbar, ngakan tekka’a karo nase’ jagung moso juko’ sakadharra genna’ ban ja-cabbina namong ampon arassa kobessa.

“Ella ba’ dha’ramma ya korona reya ma’ ta’ gellem lasta?” Akarettek atena Gutteh Miskari sambi ko’-roko’an tai-santai eadha’na romana.

“Dika pola ampon dhateng ngare’ Te?” atanya pa’ Pamong Agus Manto sambi mateppa’ sapedhana terro alongguwa dha’-kandha’anna.

“Ya, ya’ gi’ buruh toju’ karo, addhu ella Cong, bila ba’ ya bantowan se dhari pa’ Jokowi rowa dhatengnga ya?” oca’na sambi mesem paka’.

“Oo insaallah kare dhubulan aggi’ Te. Ta’ tao ya’ kalebunna gi’ tadha’ aberri’ pangomoman”. Dhabuna Gus Manto pamong se gi’ ekabuto dala olle dhuwa’ peleyan kalebun se agente.

“Dina Te, engko’ moleya gallu, laa para’ duhura reya.” amet sambi entar ka sapedha Vario se eparkir e adha’na romana.

“Ya la Te-ngate, ja’ but-ngebbut, poko’ santa’ kor salamet.” giyak Gutte Miskari maelang kasossa’an kebhadha’anna.

Kobi se sacangker ta’ egarassa la ampon tadha’ Bang Tohi tatangga e lao’ bungkona ampon adan e masegit Sabilal Muhtadin Mor leke ngajak abajang. Rebba pakan sape e kandhang gi’ bannya’. Gutte Miskari samangken kare se istirahada. Ta’ usa ker-ba’keran essena kandhang se korang lebbi kabadha’anna para’ olleya sapolo taonan jareya.

***

Sambi dhung-tedhungan, Gutte Miskari mekkere korona bila ba’ parak mareya, asabab bannya’ careta ca’epon badhana korona neka tandha-tandha para’ keyamada. Polana reng hajji ampon korang lebbi dhukale e panyorot.  Karajaan Arab Saudi abatesse para Jama’a, apessa ding nagara Indonesia pas ta’ eberri’ kouta. Etamba pole careta gu’-laggu’ badhi badha se ekoca’ malhamah perrang raja se lebat’aki nagara Yahudi Israel se badhi nyerranga. Saestona Gutte Miskari ta’ pate tao panapa ganika kabar keng pon karo ngedhing sakaleddebban e HP-na Cong Hanapi tatangganna se gi’ tamaso’. Mon polana sangka kayakinan Gutte masala keyamat sobung se toman ngedhing carama kateppa’an nenggu pangajiyan e Madrasah Nahdlatul Athfal, ja’ sobung ngaonengi bila keyamat kajaba pangeran Se langkong Kobasa. Manossa karo netene dha-tandhana padha bai raja otaba kene’, amarga kadaddiyan gi’-pagi’ korang oneng baktona. Mataare ampon para’ nyellemma Gutte Miskari tagagas dhari jang-bajangan se ngerenge tedhung sakejja’na. Amarga buru apangrasa ja’ gi’ta’ ngalaksana’agi salat Asar, seddheng are la para’ pametta agante bulan se bakal nera’ e kapettengngan.

Salastarena Isya’ Gutte Miskari nenggu TV. Terro taowa tor laju ngedhingagina bar-kabar anga’ caretana virus korona la ampon dhapa’ ka’dhimma. Remodda ampon molae gella’ eteggu’ tako’ ekala’ rajina se lebur nengguwan sinetron Aldebaran sarengan pasangan filmma Amanda Manopo. Bendher bai ja’ akaton korona neko la paggun padha ramme, kacalaka’an pas gi’ ager-legger e Madura. Saengga Gutte Miskari ngetter polana badha pangomoman ja’ ban Kabupaten badi elaksana’agiya test swab ataba caepon reng Madura eoker elongnga, seddheng Gutte Miskari jat paleng tako’ ma’ laju entar ka test swab  se ekoca’ sontigan vaksin bainan pas karo buru, Mangkana mon ampon andhi’ sertifikat vaksin ta’ manabi gi’ ecapo’ test swab tekka’a ajar-galanjara gu’emma. E dhalem atena Gutte Miskari akarettek ngadupo’ dha’ Pangeran Se Meyarsa, samoga badhana virus korona ceppet mosna dhari nagara paneka.

 

Pamekasan, 2021

*Zian Sagara aropa’agi Asma pena dhari Tarmidzi Ansory, lebur noles fiksi otaba non fiksi, alumnus Mts. Al-Mardliyyah ban pernah agabung sareng Orda iksapansa. Tor jugan moro’ e SMA. Al-Miftah Somber Kebun. Bisa epanggi’i e Instagram: ziancoa sarengan WA:085334262756.

* Carpan paneka e muat Radar Madura Edisi Minggu, 20 Juni 2021

Post a Comment

0 Comments