Kembang Polo Ra’as

www.artsper.com

 

RA’AS aropa’agi sala’ settong polo e Kecamadan Ra’as, Songennep. Salaen polo paneka, badha Polo Talango Aeng, Talango Tengnga, Kalosot, Tondhu’, Guwa-Guwa, Kamoddhi, jugan Polo Komereyan. Polo Ra’as kadaddiyan bannya’ disa. Eantarana, Disa Katopa’, Jungkat, Kropo, Karang Nangka, Alas Malang, ban Brakas.

Kabadha’an alam e Polo Ra’as onggu talebat asre. Sabab, bannya’ kasogiyan alam. Kadiya koceng busok. Koceng ka’dhinto andhi’ kalebbiyan. Buluna alos. Kalakowanna seggut toro’ oca’. Saenggana bannya’ se ngobu neng ma-roma.

Kasogiyan alam se laen akadiya karajinan tanang dhalem nganggit teker. Nyamana teker pandhan. Produk asli Disa Kropo gapaneka ngabutowagi bakto cokop abit ban kasabbaran. Saengga ahera produk teker bisa ejual ka man-dhimman. Argana acem-macem. Namong se biyasa Rp 40.000 salambar.

Reng-oreng se badha neng Polo Ra’as kabannya’an oreng bine’. Lalake’na a-rantau dha’ kottha otaba nagara laen. Kadiya Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, tor bannya’ kottha se laen. Kabiyasa’an alako ka lowar adaddiyagi ajajuluk polo bine’.

Maske saka’dhinto, Polo Ra’as ju’ju’ tor maju. Lalake’ se alako bannya’ se pojur. Kabukte kalaban badhana roma se epaddek talebat bagus, mantereng, ban rangrang se andhi’a roma tabingan.

Kaodhi’an senneng gapaneka nyatana ta’ padha kalaban salerana Keyae Jufri. Maske andhi’ kasogiyan se talebat, daddi pengasuh pasantren, ta’ bisa masenneng tor majembar aba’na. Sababba se adadiyagi ta’ sae, ana’na se anyama Neng Aisyah ta’ duli nemmo judhu.

Banne polana ta’ raddin otaba ta’ bagus pagulina. Tape, babine’ se gi’ buru lastare akuliyah neng Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ganeka, laggi’ ta’ kasokan narema lalake’ daddi rakana. Keyae Jufri padha ta’ ngarte karebba ana’na.

”Ba’na karebba dha’ramma, Bing? Lalake’ se ropa enga’ sapa se akor ban ba’na?” dhabuna Keyae Jufri kalaban alos. Neng Aisyah coma mesem dha’ abana.

”Aba ta’ manabi lanjang pamekker kaangguy nantowagi judhuna Aisyah. Pangeran ampon ngator sadajana,” oca’na sambi nondhu’.

”Sengko’ tao, Bing, sengko’ tao. Tape, sampe’ bila lakona ba’na gun-pagun kadi reya? Sengko’ sateya la towa. Se nerrosagi kaangguy agante sengko’ mon eolok bi’ pangeran, ra-kera sapa ahera? Senga’, ba’na ana’ settong, ummina padha terro andhi’a kompoy.”

”Enggi, Ba. Insya Allah Aisyah bakal duli ngaolle judhu,” Keyae Jufri terros nyengla dhari ana’na. Dhalem atena apangrasa repot onggu malae ana’ bine’ tong-settongnga ganeka.

Saterrossa, re-saare Keyae Jufri biyasa ngesse’e ajiyan ketab Sullamut Taufiq lastare asar ban ketab Fathul Mu’ien lastarena salat sobbu. Saminggu coma tobang are Juma’at ban Rebbu se ta’ ngagunge bagiyan molang. Omorra ampon bellung polo taon, cokop seppo. Kadhang sabulan sakaleyan Keyae Jufri songkan se kodu ebakta ka roma sake’ dr Soetomo neng Sorbaja kaangguy terapi tor apareksa badanna.

Ropana pangatako’ Keyae Jufri ta’ mampo alaksana’agi kawajiban makabin ana’ se daddi tanggung jawabba. Sabab, omor se talebat seppo ban ta’ ngagunge manto se bakal nerrosagi parjuanganna. Napa pole omorra tello lekor taon. Rassa ta’ soddi ana’na daddi paraban towa se ta’ paju lake.

Kasebut Keyae Ja’far dhari Pasantren Nurudhalam Jaba Tengah, nyoppre hajat kaangguy menta Neng Aisyah epacampo ban Muslehuddin, ana’na. Teppa’ are Juma’at gu-laggu rombongan dhari Keyae Ja’far ampon dhapa’ dha’ dalemmepon Keyae Jufri. Rassa jembar tor gumbira salerana. Sabab, sakejja’aggi aba’na bakal andhi’a manto dhari pasantren raja. Tape na’as, ana’na, Neng Aisyah, pas anyo’on sapora, oca’na istikhara se ta’ sae.

Lalake’ laen nyatana jugan ta’ bida. Ta’ bisa mamotos pangaterrona kaangguy narema. Dhari Polo Gili Raja, Bali, tor Jaba Temor padha bai.

”Sengko’ ta’ ngarte ka maksodda ba’na, Bing. Bannya’ lalake’ se matabar, bagus kalakowanna, tenggi elmona, tape tadha’ sakale se akor ban atena ba’na,” Keyae Jufri molae duka.

”Saporana, Ba, manabi Aisyah ta’ nekkane hajadda aba sareng ummi. Tape...”

”Tape apa, Bing, pas terrosagi ta’ usa dhus-todhus,” dhabuna molae alos.

”Aisyah samangken ampon andhi’ calon lalake’ so akor kalaban Aisyah.”

”Sapa jariya, Bing, nyamana?”

”Hasin Ahmad Maulana dhari Sokarajja. Aisyah tatemmo bakto akuliyah neng Al-Azhar. Kalakowanna bagus, seggut abanto oreng, ban pole elmona talebat tenggi, tor...”

”Iya sengko’ la ngarte ka ba’na. Sateya sengko’ terro taowa ka orengnga. Sabab dhari nyamana sengko’ tao ngedhing,” ropana Keyae Jufri rassana kennal, tape ta’ jellas.

”Alhamdulillah, mator sakalangkong, Aba,” perak onggu abasanna Aisyah saellana andhi’ kapasteyan dhari abana.

Pangatako’na Keyae Jufri ampon etemmo. Hajat kaangguy andhi’ manto coma akare adhante’ bakto se bagus. ”Ropa enga’ sapa lalake’ se emaksod Aisyah?” atena akarettek ta’ ngarte.

Are Rebbu gu-laggu keyae ampon ayap-siyap narema’a rombongan dhari Sokarajja. Ta’ sabbar pangaterrona keyae se tatemmowa dha’ Hasin Ahmad Maulana ban oreng seppona. Saampona badha oreng ngoca’ salam, keyae segek kaangguy mukka’agi labang.

”Astaghfirullah, ropana ba’na, Jap, ca’na sengko’ sapa,” salerana Keyae Jufri aoba mera, saampona tao ropa Japmina badha e adha’na. Pekkeranna Keyae Jufri daddi ta’ nanto. Alengleng sampe’ dhapa’ dha’ kabadha’an se ampon talebat.

Bakto se tapongkor, teppa’ omor lekoran taon, Keyae Jufri andhi’ hajat adaddiyagi Japmina daddi binena. Tape oreng seppona ta’ ngedine sabab Japmina katoronanna oreng tane se talebat misken. Saenggana kalaban tapaksa Keyae Jufri nenggallagi Japmina, akabin dha’ babine’ laen peleyanna oreng seppona.

”Atore longgu, Ke, tamoyya, neser jeng-manjeng terros,” ta’ eka-sangka rajina nyella oca’ sampe’ matakerjat Keyae Jufri.

”O, enggi onggu ngereng eatore longgu,” keyae ta’ bisa nola’ pangarebba ana’na. Sabab bakto se tapongkor aba’na ta’ bisa tekka hajat karana reng seppona. Sateya ana’na, Aisyah, se bakal daddi acampo dha’ kalowargana Japmina. Babine’ se toman daddi gantonganna atena. (*)

 

*MA Leo Mahasiswa Instika Lu'-Gulu', Sumenep.

*Carpan eattas epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura (JPRM) eccaban Ahad, 31 Januari 2016

Post a Comment

0 Comments