Kadhung Esto
SOWARANA hadra amonye ranyeng ngerenge mantan lake’ se toron dhari motor Panther mera. Ngangguy jas celleng, sarong Lamiri, tor songko’ Padimas nongko’ e cetagga. Pajalanna mesem ebarenge banya’ lalake’ se padha dines e budhina. Pan-barampan babine’ se nyo’on  salang raja ban lamaran se ampon ebungkos rapi tor bagus.

Ta’ jau dhari ka’dhissa bisan mantan bine’ ampon ngamba’ e taneyan, e adha’na romana. Para onjangan padha jaga ngatore dha’ mantan lake’ kaangguy duli alonggu ka kennengan se ampon esadhiya’agi. Gan settong etoro’ gilir mantan lake’ asalaman sampe’ dhapa’ ka keyae se bakal makabina. Mantan lake’ laju toju’ teppa’ e adha’na.

Hadra laju epate’e. Operator magi mik dha’ keyae. Sabellunna ganeko sowara mik eettes kadha’. ”Cek lo, satu dua. Satu dua dicoba.” Sowara ranyeng son ekedhing ka man-kadhimman. Bunga ekarassa mantan lake’ polana sakejja’aggi’ bakal akabina. Oreng seppo pasangan mantan padha bunga. Tape ka Sumiati sabaligga.

Rasa bunga tor senneng ta’ ekarassa. Sumiati sossa. Aba’na alakeya ban oreng se ta’ tao ekaterrowe. Sumiati ampon andhi’ gantongan ate se sampe’ sanonto ta’ perna eloppa. Kabinan se sanonto banne terrona Sumiati. Kabinan paneka pangaterrona eppa’na se majudhuwa Sumiati ban ana’na kancana se padha bajing. Lalake’ se andhi’ babatek padha sareng eppa’na, padha abajing, meller, tor nyalangat.

Sumiati ta’ bisa narema lalake’ ganeko kaangguy daddi imamma. Sumiati lebbi esto dha’ gantongan atena, Yanto. Oreng se andhi’ sepat bagus tor tatakrama se sopan. Tape eppa’na Sumiati ta’ saroju’ mon Sumiati ajudhu ban Yanto. Yanto tamaso’ dha’ oreng ta’ andhi’.

Sumiati terro buruwa dhari acara mantan ganeko. Tape ta’ bisa. Eppa’na terros maksa. Sanonto Sumiati ta’ bisa norodi pangaterrona. Tadha’ jalan pole kaangguy ondur dhari acara mantan ganeko. Kalambi ampon eangguy, beddha’ ampon alomore mowana se raddin. Coma bisa pasra narema kabadha’an.

Sumiati ngabas mowana ka kaca. Ta’ ekarassa dhari matana ngalocor aeng mabecca pepena se ampon tebbel beddha’. Mowa, badan, tor sakabbina bakal daddi andhi’na lalake’ se ta’ tao earep. Lalake’ bajing se ekabaji’i.

Ta’ ekarassa ojan panas bak derres toron teppa’ e are ganeko. Tape ta’ ngorange dha’ ka  bungana eppa’na Sumiati menangka tuan roma. Eppa’na Sumiati gu-nenggu tamoyya tako’ kaojanan. ”Ta’ langkong dha’ para undangan kaangguy ngaop dha’ babana tatarop ma’le ta’ karese’an tor acara ampon emola’ana,” oca’na lebat mik. Sumiati sajan madaddi se nanges ngedhing sowara eppa’na.

”Sumiati,” sowara lalake’ temmo maposang. Sumiati laju entar ka candhila mukka’ gorden kamarra. Ropana Yanto se lok-ologan. Sumiati bunga talebat ngabas gantongan atena se ampon lebbi tello are ta’ tatemmo. ”Ka’, giba kaula ondur dhari ka’dhinto,” oca’ Sumiati kalaban pangarep raje. ”Enggi, Le’, bula Ka ka’dhinto pajet ngoneyana dika,” jawab Yanto. ”Dina resiko tanggung abareng.”

Ampon abit eppa’na Sumiati toju’ sepa’ adhantos ana’na dhateng. Mantan lake’ ampon aseng-geliseng mateppa’ toju’na adhantos mantan bine’. Para onjangan saleng pandeng. Bingong dha’ acara se ta’ laju ekanthang. Eppa’na Sumiati entar ka binena se emo’ ngurusi tamoy bine’. ”Le’, baramma ana’na ma’ ta’ laju soro ka adha’? Acara ampon emola’ana.”

”Badha e kamarra gi, Ka’...”

”Jalan entare soro duliyen. Neser ka onjangan,” ebuna Sumiati laju mangkat, tape sakejje’ abali pole sambi ka’-berka’.

”Sumiati tadha’, Ka’...” eppa’na Sumiati takerjet. Jaga dhari toju’na. Mantan lake’ tor para onjangan padha jaga jugan. Takerjet ngedhing kabar mantan bine’ elang. Kabadha’an daddi enger. Eppa’na Sumiati bingong ngabas mantan lake’ se ampon sossa.

”Sabbar, Cong, Sumiati paggun daddi binena ba’na,” oca’ eppa’na Sumiati matennang bakal mantona.

”Ma’ bisa, Pa’, Le’ Sumiati elang, ja’ sanonto gi’ ojan? Napa keng Le’ Sumiati egiba buru oreng?” eppa’na Sumiati mulae curiga dha’ Yanto.

”Paste elangnga Sumiati paggun badha campor tanangnga Yanto. Coma Yanto se akrab so Sumiati. Ban pole Yanto ampon tello are  ta’ atemmo ban Sumiati. Sumiati ekorong dhari sengko’ e kamarra,” pekker eppa’na Sumiati.

”Oca’na ba’na badha bendherra keya, Cong, paste Sumiati egiba buru oreng.”

”Terros pasera se ngeba, Pa’?”

”Paste ta’ kera lopot pole. Mayu’ ba’na noro’ sengko’. Ja’ kaloppae sekebba giba,” eppa’na Sumiati laju mangkat abareng calon mantona tor ca-kancana se padha bajing. Ta’ loppa kabbi ngendhu’ sekep ebuggigga bang-sebang. Rombongan ganeko laju kalowar meske ojan bak derres. Nyare Sumiati se esambi buru Yanto.

Eppa’na Sumiati entar ka romana Yanto. Tape Yanto tadha’. Rombongan ajalan noro’e eppa’na Sumiati alebadi teggal alas entar ka Nong Kene’. Kennengngan se biyasa Sumiati ban Yanto janjiyan, e bara’ dhajana Nong Kene’ ganeko badha bakap kene’. Eppa’na Sumiati oneng ja’ Yanto ban Sumiati paggun badha e ka’dhissa’. Sabab Sumiati tao etemmo eppa’na teppa’na abareng ban Yanto e bakap ganeko.

Ojan panas paggun derres. Tape ta’ mamate somangat eppa’na Sumiati kaangguy ngone’e ana’na. Rombongan ampon dhapa’. Sakejja’ eppa’na Sumiati makalowar are’ dhari gandhu’anna sambi ejungjung ka langnge’ tenggi. ”To, kalowar ba’na, To. Pabali tang ana’ jareya,” Yanto takerjat ngedhing sowara eppa’na Sumiati dhari lowar. Yanto ngabas Sumiati se ka cellebban polana alabbu buru dhari romana.

”Kalowar, To, sengko’ tao ja’ ba’na badha e dhalem,” Yanto posing. ”Ella, Ka’, ba’na ja’ kalowar. Buru bai dhari dhinna’. Mon ta’ buru ba’na paggun epate’e eppa’,” oca’ Sumiati sambi acocoran aeng mata.

”Tape dha’emma pole, Le’, pola sengko’ pajet kodu atotoran se sabendherra ka eppa’na ba’na.

”Ella, Ka’, eppa’ ta’ kera parcaja.”

”Tape, dha’emma pole, Le’? Sengko’ mon buru artena sengko’ ta’ lake’,” Yanto paggun kalowar nemmone eppa’na Sumiati kalaban bengal. Teppa’ enga’-tengga’anna ojan se bak derres.

”Kaula nyo’on sapora. Tape pajat ka’dhinto kanyata’anna. Kaula sareng pottrena ajunan same-same nyandhing rassa se padha. Tape ajunan ta’ nyaroju’i. Daddi kaula terro nyandinga Sumiati daddi bine kaule se essa,” eppa’na Sumiati diyem. Tanangnga mareggem are’ sajan sekken.

”Pate’ ban To. Ba’na la ngiba buru tan calon bine. Sateya ba’na nyo’on sapora. Apa maksodda ba’na se sabendherra?”

”Sengko’ ta’ acaca ban ba’na, tape ban reng seppona Sumiati.”

”Alah, bannya’ benta ba’na, To,” lalake’ ganeko berka’ ka Yanto sambi ngibesagi are’na. Yanto coma ale’es sabisana. Eppa’na Sumaiti tor ca-kancana coma bisa nyakse’e dha’ kadaddiyan e adha’na.

Yanto terros ale’es dhari tajemma are’ lalake’ ganeko se terros egibesagi. Yanto ta’ nenggu’ ponapa. Ta’ abit pole sowara thowattha Yanto ekedhing ranyeng. ”Agghh....” Dhara mera ngolbu’ dhari bau kacerra. Sekep lalake’ ganeko ampon naccek teppa’ e bauna Yanto.

Sumiati laju ka’ berka’ kalowar ngedhing Yanto athowat kasake’an. Cetagga Yanto laju ereba ka pokangnga sambi atotoran. ”Le’, kaula nyo’on sapora ka dika,” Sumiati coma nanges. Aeng matana agarabas akantha ojan.

”Bunten, Ka’, kaula se nyo’on sapora. Sabab kaule sampeyan kodu nanggung coba’an se berra’ neka.”

”Diggal, Le’, tang jasat bai se mate. Tape tang ate paggun esto ka dika settong.” Sumiati coma bisa nanges nyakse’e Yanto se ampon mole ban ta’ kera abali pole. Eppa’na Sumiati tor ca-kancana arassa neser ngabas kadaddiyan ganeko. (*)

 

 

Reguler, 2016

*Carpan Irwan Effendi

*Epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura (JPRM) eccaban Ahad, 15 Januari 2017

Post a Comment

0 Comments