Bulan neng Tarebung

wallpaperaccess.com

 

SAPA se ta’ tako’a, ja’ malem bai asapo’ ondhem sambi ngentep robana bulan se ngombar samporna. Petteng ta’ kalaban badha titi’-titi’ bintang. Karteka bai majau nyandhing bulan pornama. Kabbi tako’ kalowar, mangabas aba’na.

Bariya keya e Disa Tarebung. Ta’ tao ja’ arapa ma’ bisa enyamae Disa Tarebung. Pola keng bannya’ bungkana tarebungnga se tombu e sabannya’na teggal disa. E bakto Majid mate laju tadha’ se kalowara malem. Kabbi notop labang ban asapo’ salemot se kandel parana.

Biyasana, mon baja malem dhateng, reng-oreng padha ta’ perna e romana bi’-dibi’ ebang. Barung se badha neng partellon daddi kennengngan samporna. Bila mare magrib, gan settong padha dhateng ka barung se gun noguwana biddang sagellas.

Bila ra-kera marena esa’, reng-oreng padha dhateng kabbi. Mossa’e barung. Se dhateng ta’ gun coma reng Tarebung, Lembung, disa tatangga laenna padha dhateng keya.

E barung reya perna nangga’ kompolanna oreng amaen dum. Neng cak-lencagan se esaba’ neng adha’na barung, se ngadhep ka lorong celleng, dum jareya ekamaen. Se amaen bannya’, ta’ gun coma sarombongan. Biyasana sampe’ empa’ ka lema’ rombongan se amaen dum.

Mon lencagga se esadhiya’agi ta’ kabuwa’, karena se maen dum toju’ e penggirra jalan. Otaba e amperra romana reng se andhi’ barung. Sabban malem paggun ramme, seggut keya badha se atokar sabarengngan sakeng ta’ sampe’ amosowan.

Tokarra biyasana karana ta’ perna mennang se amaen dum. Atokar sakejja’, ka dhumalemanna ella padha akor sambi amaen pole. ”Sateya sengko’ malessa se malemma. Kare giliranna Asmoni se eokoma. Jaba dhaggi’ asapora ka sengko’ buru bisa ambu okomanna. Mon gi’ ta’ asapora kana ella menta ambu, sokona ja’ gi’ nedda’ pole ka dhinna’ ma’ le ta’ epapotong.” Sambi sem-mesem se ngoca’ ka oreng se toju’ sambi ngakan ring-guring se gi’ ngokos.

Gan pokol settong barung notop. Biddang se etoguwi biyasana ella cellep parana kaebbunan. Kadhang se amaen gi’ ta’ ambu dhari sakeng hoso’na. Loppa bakto, loppa ngantok, ban loppa mole. Samalem sabellunna Majid tadha’ omor, se amaen dum sampe’ tarhem buru mole. Se paggun addreng coma Padil, Suri, Yasit, ban Rasul sampe’ ta’ edhing Majid se tadha’ omor.

Ta’ tao ja’ sapa se nangale lu-galluna, temmo badha kabar ja’ Majid areya ”daddi”. Reng-oreng se ngedhing laju tako’ se kalowara dhari romana. Barung se biyasana enger dhari ri’-bari’ sampe’ tengnga malem, sateya elang sakaleyan. Barung seppe. Malem seppe. Labang-labang, bengko-bengko apettengngan, calemodan.

Seyang arena, barung ramme pole. Ella daddi tabaligga kabiyasa’anna barung e Disa Tarebung. Se bannya’ oreng marung ella seyang are. Bila malem barung seppe. Salaenna tadha’ se marunga, se andhi’ barung padha keya, tako’.

”Arapa ma’ buru sateya Majid jareya se daddi. Kan ella olle tello polo bellu’ are. Sadhumalem kan pa’ polo arena?” Semmo tacengnga’ ngedhingagi caretana reng-oreng. Cora’na oreng jareya se ngakan nase’ peccel satengngana ta’ partaja kalaban kabadha’an careta se badha neng barung.

”Sengko’ terro abukteyagina. Malem dhaggi’ sengko’ bakal entar nyendhemmana ka koburanna. Dhimma Majid se ekobur, Buk?” Sambi nyendhu’ nase’ se badha neng pereng belling se etampa ngangguy tanang kanganna.

Malem petteng ajalan ngala’ sakencengnga. Monyena tekko’ se nongko’ neng ka’-bungka’an elang ta’ etemmo juntronganna. Bulan satengana mella’ sakone’ se ta’ kalaban dheng-andheng ondhem.

Ondhem lakar earep reng-oreng. Ta’ coma neng Disa Tarebung, disa sakacamatan ban disa sakabupaten sartana disa sapolo padha ngarep kabbi. Neng e jauna, tello oreng se nengkong neng budhina bet-ombet ngabassagi koburanna Majid temmo nyolet roko’ settong ebang. Matana akeddep rang-rangrang maske etambu angen se nyander lebat we’-lowe’na dhaun se badha neng adha’na mowana.

Ejjam se epasang neng pagellangan tanangnga se kacer ella toju’ neng nomer settong lebat sagame’. Se epandeng reng katello jareya tadha’ nyongop kebbulla owa’ kana. Maske bak jau dhari jasadda Majid se ebendhem, oreng se katello bisa nangale kalaban samporna.

Ropana, sonar bulan se gun sakone’ mokka’ bunterra bisa mapalasda dha’ gundhuganna tana se epasange paesan dhadhuwa’ neng onjur ban olona se ngonjur dhaja lao’.

Kadhilagguwanna, are ta’ ngombar maske ella bak aban. Ebbun gan sakone’ kerreng se nedda’ dhadhaunan ban rebba neng penggir lorong aspalan. Nyapcap ne’-sakone’ norone dhaun sampe’ ka talanggaranna terros elang neng bungkana, ta’ sampe’ ka tana se kerreng.

E barung, reng-oreng padha toju’. Mossa’e katoju’an se esadhiya’agi se andhi’ barung. Ngantos tello oreng se nyendhemme koburanna Majid malemma. Ta’ sabbar. Jung gante gumesek, saleng abas.

”Mara dhimma rowa oreng se katello. Sengko’ ella ta’ sabbar ngantos ja’ baramma ollena malemma, nangale bujudda Majid apa enja’?”

”Padha, sengko’ iya keya, ta’ sabbar.”

”Mara telponnagi, soro duli ka dhinna’ kowa.”

Eantos tadha’ eantos, se katello ta’ ngombar sakonco’na elong kana.

E Disa Tarebung sajan compet. Ta’ sampe’ Esa’ balakkadan ella apettengngan kakabbi. Samarena oreng se katello nyendhemme koburanna Majid sajan magariming rassa tako’ se ella ekaandhi’ reng disa.

Se katello laju maelang dhari disa. Dineng careta se edhantos molae laggu neng barung ta’ napa’ tora. Tape elowaran santa’ parana careta se ella teba dha’ reng katello rowa. Ta’ tao ja’ se kemma narema caretana reng-oreng rowa. Dhalem bakto se sakejja’ bisa maposang sabadhana reng disa.

”Sampe’a bila reng-oreng e disa reya bakal ta’ tako’a pole kalaban badhana careta se ngeba nyamana Majid? Oreng lake’ se buru tadha’ omor aradda’ neng galadhak Songay Torjun.” Keyae Syafi’ manjeng teppa’ neng galadhak ngadhep ka bara’ nyakse’e kakonenganna are. (*)

 

 

Songennep, 2015

*Hasmidi

*Carpan eattas epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura (JPRM) eccaban Ahad, 6 Desember 2015.

Post a Comment

1 Comments

  1. How to Deposit and Withdraw Money at Online Casinos
    Online casinos offer hundreds of casino games 메리트카지노 to 카지노사이트 bettors, with the most popular being kadangpintar their wide variety of slots, roulette, and blackjack games.

    ReplyDelete