Bu’ Randha Bunces

“SOWAAAARRRR…!”

Monyena aeng etotta' ka pelteng. Mare ngesse'e pakebanna, mossa'e e dhaporra.

"Mengnga' onggu aba', sendhu' lako elang," Bu' Bunces agarungngong kadibi'an sambi ajuma' nyo'on temba, nyello' aeng ka Somor Balila.

Somor Balila aengnga jura. Salanjang mosem somberra ce' derressa. Aengnga daddi kasabba reng sakampong. Badha se nyaba' sannyo, namong laggi' bannya' se ngangguy so'onan. Nyamanna, ta' usa ngambat tampar ngangguy re-kereyan margana aengnga ngeper, kare nyellemmagi temba.

Metorot dungngengnga bangaseppo,  Somor Balila aropa'agi somber paseramanna para wali karamat e Buju' Aji. Oreng kappra ngoca': Ju' Aji, buju' panyekkaranna oreng Kampong Bato Kodhung. Tamaso' Bu' Randha Bunces, se gi' oton nyo'on aeng, ce' pelagga atatenggennan. Temba eso'on, lengngenna ngeppe' kelmo'.

"Sendhu' buru olle saminggu se agabay la elang pole!"

Ta' re-mare sabban are, Bu' Bunces ngagarungngong. Sabadhana baruma esorne'. Sendhu'na se buru agabay, menta perreng karena ekagabay sangger so Ke Sahari, elang pole. Langka', polo', kekete, ceplek esongka' tako' nyelket. Ngakalopor monyena kalkalla polo'na, sendhu'na elang, nase' polo'na egulek ngangguy gagang cethogga gangan.

Sajjegga aba'na nyandhang randha lema kale, tadha' tegguna, ta' etemmo kalena Bu' Bunces kaelangan sendhu'. Margana sendhu'na randha se olle lanceng tello kale bannya'na, ca'na reng kona, mon ekeco' kenneng gabay tatamba ban panabar. Ca'na, bannya' se kaduluran. Mon na'-kana' ecapo' poro keppe', le-palena kenneng ngeco'agi sendhu'na oreng randha tello kale; se ban lanceng. Petoduna gampang, kare keppe' sendhu'na e kalemonganna se poro, giba buru, pas pengkallagi sendhu'na ka jalan Tapak Dhangdhang.

Tape e settong bakto, Halili, na'-kana' ballung taon ecapo' cacanteng e kalemonganna, ban emma'na engeco'agi sendhu'na Bu' Bunces. Banne nambai baras, sajan wat-thowadan. Halili aberruy. Berteng. Egiba ka dukter, dhu ma' marena, kalemonganna sorsoren. Badha sa'arra. Rao'anna perrengnga ta' berse. Gi' ta' lonyo, ta' abit epagulek nase'.

***

Bu' Bunces randha lema kale. Tello'an lanceng kabbi. Dhadhuwa' olle dhudha, sakeng tadha' se tabagiya toron. Badha se adinggal bakto baji' ban, kalabuwan!

Aba'na ampon abak seppo. Odhi' kadibi'an ebarengnge  bu-obuwanna: koceng, enthok, etek, ban embi' dhupasang. Ta' andhi' na'-poto. Sataretan dhadhuwa' ban Bu' Komak, sakeng bengkona bak namban. Bu' Bunces ekapolonga taretan ban ponakanna, tekka' sake' ta' toman endha'. Paleng tempo kongang, la'-ella' are esapot.

Maskeya bak seppo, Bu' Bunces rangrang marepot taretan ban tatanggana. Coma torkadhang, sabban are Salasa-Juma'at, bannya' la-bala arebba. Reng-oreng arebbai babajana ka Bu' Bunces. Nase'na mon bannya' ta' eyabi', manding gu-laggu, engamparragi dhasar, eyenar e taneyanna. Cangkaro'na gasek eyola ban oto' gunong, eyorap so nyeor saleba. Nyaman parana. Ro'om gas-magas. Gasek egindhu', eyaterragi ka ga-tatanggana. Orengnga seppo, nengan ce' cakangnga. Re-sa'are atogu teggal. Badhana se etamen. Le-moleyanna, nyo'on rambanan pakanna embi'.

***

Tanto banne parkara gampang. Odhi' nyandhang randha polowan taon. Randha, atengka sakone' elerek. Acaca ban lalake' esanggu bur-leburan. Acaca ban lakena oreng ekoca' ngalanyet. Tadha' nyamanna daddi randha. Tadha' reng terro nespa. Nangeng garissa odhi' ta' nanto padha.

Molae omor dhubellas taon, buru neggu' kotor sakaleyan, Bu Bunces epacampo ban lakena dha'-adha'na. Na'-kana' ta' batek, tape pon alajar adhajung arossa roma tangga. Asang sorot kaodhi'an padha erassae. Omor lema bellas taon lakena asir-essiran ban babine' lao' saba. Bu' Bunces edina. Tellak oca', ngempol ka kalebun pon ranta. Kakabinan lamba', atellak ta' rembet polana bannya' ta' maso' ka olo.

Bu' Bunces gasek acareta e songay dila mandhi, e somor dila robuk, e saba dila manja'. Jalanna odhi'na kare caretana. Mon enga'-kaenga'e, kadhang nanges kadhang agella'. Omor ballu bellas taon epacampo pole ban reng Bates. Lalake'na omorra abak jau ella'na. Sampe' epokol ban pamanna polana ta' duli endha' ka lakena se kadhukalena. Pamanna daddi gantena eppa'na sajjegga tadha' omor. Bu' Bunces daddi jatem dhari omor sangang are. Emma'na ta' ala-bala pole sampe' Bu' Bunces alake se katello-kaleyanna. Emma'na adinggal, nyosol eppa'na.

Totoranna Bu' Bunces se paleng ngennes, caretana ban lakena se nomer empa'.  Akabin para' lema taon. Dhutaon andhek terros, tape kalabuwan dhukale. Sello' baberri'na emma'na lema gram ejuwal egiba ajalan re-sareyan. Nyare sarat pa'-napa' ka Jaba; baramma guna ana' se terro kabagiya. Aba' gun wajib ngadadi, Pangeran se ngedi'i.

Aba'na ngalengsang, pan-barampan biggi' ala-bala ta' epareng toron. Daddi cat-ocadan tatanggana. Massa' se egajak. Badha se sampe' ngoca': Gun lebur nompo' lake, nengan ta' penter agabay ana'. "Reken agabay ana' mara molor lempong," oca'na. Bu' bunces sambi ngakak se acareta e saba. Etangga' caretana ban reng-barengnga. Saleng co-koco. Bu' Bunces ta' seddhiyan.

"Baramma,  Bu'? Dika dila malem pertama ro, ta' ngetek, gi?" Ta' ejawab, lekka' nyalmo' se laen.

"Manda'na pera',  tao ka barnana ban macemma. Lelema' koooo.....!" Sorak sokosowan. Manja' akartang tengnga saba mo-temmo beddhuk. Bakto ta' ekarassa nangga' caretana Bu' Bunces.

"Mon gun sello' tadha', ta' daddi bigi ka ate!" Bu' Bunces nerrosagi caretana sambi mengkallagi binis ka Bi' Suhana.

"Se daddi bigina ate sekemma'an, Bu,?" Reng-oreng, towa ngodha rangrang se ngolok bibbi' otaba nyae, abannya'an ngolok embu'. Bi' Suhana bru-matambru.

"Ba, mare sello' elang, Sar-asar maba, pessena engko' e babana cobbu' ollena nette bunces ban arta' elang, ekala' egiba buru. Buru ka Jaba ban sapopo. Engko' eparenge budhu. Mare kalabuwan se sapopo jareya, samingguwan badha e bengko. Ca'na engko' arabat onggu ka engko'. Marenaaaa... sir-essiran e babana barumana kobung. Tao sakaleyan e attas rotarona dame."

Lakar ekataowe, Bu' Bunces ta' akor ban sapopo se dhari emma'na. Tao rassana akeket, ebunyeng ngangguy sadha' pangare' ban Bu' Bunces. Salamet gun ecapo' cangko' lengngenna. Ta' abit, sakejja' aggi' sapopona egiba buru ka Persel, Banyuwangi ban lakena Bu' Bunces.

"Nengan tadha' jajana reng ngala' se banne andhi'na. Ca'na, sateya sake' empon. Lako adhatengngan e mempe ka engko'," oca'na.

Pangeran ase tor bellas. Ban lakena se dhi-budhi, tekka' banne lanceng, tape pangesto ban taresnana angger pate. Bu' Bunces epasenneng. Maske korang cokop urusan balanja. Kabunga'an ekaolle dhari lake se esto ta' endhuwa'i babine' laen. Bajeng nyare kasap. Sakeng tapesa. Lake se dhi-budhi adinggal gun aserro pettengen dhatengnga ngerrat manyang e saba. Alaonan lemmes pas mangkat. Bu' Bunces marena tellak pate ban se nomer lema', ta' ala-bala pole.

Salerana Bu' Bunces lakar ta' kose raddin parana, sakeng bila edeng-pandeng, jan esak, patot eyabas. Bagus tatakramana. Laseng pagarra.

***

Malem Salasa. Mano' cerrat ngathowas. Rese' tek-karettek. Malem sajan cellep. Garesges. Namba nyaman mateppa' sapo'. Esa-kobassana reng tedhung, enthogga Bu' Bunces ngacowek ta' ambu sakale. Embi'na ruy-berruyan mara embi' tabalindhet. Ajamma akongko' baja ta' baja. Bala tangga jaga bannya' se atangnge. Kenneng tengngerre, mon embi' ban entogga Bu' Bunces amonye lebat baja, ampo badha oreng ngalabat kalaban neyat ta' bagus. Tape kantos dhumalem se atangnge, tadha' pa-apa.

Ojan ngadelbus sa'are samalem. Ra'-berra' berreng. Songay-songay ba'a. Aeng nyaram akantha tase'. Na'-kana' alangngoy nompa' nyeor burung. Lebur onggu. Kalagguwanna, bannya' pole oreng nyare pamanja' polana saba ella leca' tanana.

Gu-laggu oreng manja'a ri-biriyan. Tana jebbu. Ngebbul andhussa kampowan. Asaredhemman ro'omma sangarra jagung. Se mangkada, Saleng era' sakanca'an. Tamaso' Bu' Bunces. Mare nyabburi pakanna embi', ngala' caddhang manjalin, ta' loppa asadhiya palastik pote gebbaran, kenneng ekasongkop dila ojan e tengnga saba. Sasarap bu'u' daddi saraban e ban-aban laggu, kancae nga'-anga'na lembur.

***

Berruy ngarotho', cerreng sokosowan. Ojanna tek-rettek. Bi' Suhana nyengceng samper nyosol Bu' Komak. Gupo. Sabadhana oreng tacengnga'.

"Baramma'a,  koooooooo....! "

"Baramma'a,  koooooooo....!"

"Tolongngagi, oreeeeng...! "

Bu' Komak athowat ta' cekka' manjeng.

"Ja' ba'ari' gi' manja' sa'are benteng neng e saba." Sowarana oreng asalembungan. Sala'bung. Padha getton. Saleng atanya. Onggu. Manossa onggu padha tadha' se taowa ka masthena.

Bu' Bunces etemmo alerpo' e pakebanna.

Bi' Suhana se nyepperre, se entara manja', lok-ologan tadha' nyaot. Labangnga adhardhar. Esare ka dhalem ka dhapor ban ka kandhangnga paggun tadha' nyaot. Enthok ban ajamma abareyagan. Bi' Suhana nyare ka pakebanna. Bu' Bunces etemmo ajenter aolo ka morlao'. Serana ngalecer dhara.

Bi' Suhana nerka, ja' Bu Bunces tabentor bato panyassa'anna. Sarongnga gi' badhek. Canthengnga ngalto' ka labangnga pakebanna. Menorot sangka'anna, Bu' Bunces kapettengen pareppa'na mandhi. Robbu. Lampatta sokona se kacer lejek. Akacar tanto badha se ekarassa sake', sakeng se aberruya ta' kellar. Aserro ta' dhuli akaedhing oreng.

Bu' Bunces mangkat nyosol ana' ban lakena.

Sendhu'na ta' elang pole!

 

 

 

Tangerang, Mei - 2020

*Cebbing Pancor aropa’agi sambidan monggu Uswatun Hasanah, babine’ se babbar e Totosan (Aresdhaja), Tang-batang Songennep. Taon 2013 eonjang SCTV dhalem adha-kandha sanja’ (puisi/gaguridan) tor Sastra Madura.

*Carpan paneka ngombar e sinergimadura.com

Post a Comment

0 Comments