Herman Abineya Tandha’


MONYENA kalenengan, gendhang, kennong, tor eggung ot-saotan so sowarana Vina se ngejung molae galle’ acora’ tadha’ lessona, maskeya mon edeng-pandeng antara pangabassa tor gulina badan ta’ saroju’. Galirabba socana se ecapo’ tera’na lampu panggung ta’ bisa lecek ja’ sanyatana busen daddi tandha’.

Sabatara rowa edhimma’a bai Vina se tampil atandha’ maste Herman dhateng nenggu, akantha se ba’ari’ malem taker mole para’ tarhem. Mon la ngaedhing ja’ grup tandha’ se Vina nabbu e settong kennengngan, Herman long-mapolong ollena se alako arao ban alandhu’. Sakeng dhari terrona se ongga’a ka panggung, nyawer Vina. Ka bara’ ka temor Herman nyare poropan pesse dhuwebuwan, amarga mon pas ta’ eporop pesse kene’ gun bisa nyawer dhukale ka tello kale. Polana saomor-omor Herman ta’ tao neggu’ rajana pesse kose lebbi saeket ebu. Se biyasana aroko’ belliyan toko, la-ngalae aroko’ bako mesel dibi’ ma’le bisa long-mapolong bannya’.

Bu’, bila tolossa se nyalabara Vina?” Herman atanya pole.

Mayu ra, Cong, dhateng dhari saba reya mandhi gallu, asambajang Duhur pas ngakan,” embu’na Herman nyaot kalaban rassa ate se nek-ngonek galiya’ asella ngoso’ keng bar-masabbar.

Petanyana Herman se enga’ ganeko ka embu’na pon lebbi sapolo kale. Ri’-bari’na embu’na gun lako ajawab padha, ”Dhante’ ra, Cong, mayu’ nyare dina bagus gallu, anya-tanya sasaton, anya-tanya saroju’na nyamana bana so Vina.
Maste keya Herman pas ngambul nyaot, ”Samangken pon jaman modern, Bu’. Sobung kaedanna dina bagus sareng sasaton. Ganeka tahayyul.

Mon Herman pon ngambul amarga ta’ lekkas katorot se abineya tandha’, lalakonna pas tedhung malolo. Ta’ endha’ ka teggal, ta’ endha’ ngare’, napepole mowang calatthongnga sape e kandhang. Ga’-jaga’anna gun mandhi terros asambajang, aroko’ bul-ngebbul sambi ngejung nerowe se ekakejung so Vina. Mon pon kadaddiyan enga’ ganeko embu’na Herman aserro dhalem atena, ja’ sakenga mama’na Herman ta’ adinggal dunnya, tanto kalakowan e ko-bengko olle dhammang.

E padduna taneyan e adha’ dhi bara’ teppa’ e babana bungkana pao raja, embu’na Herman gu-longguwan e langgar sangaja adhante’ pottra lake’ana se maksa abineya tandha’. Teppa’ Herman nyobbul mokka’ labang dhapor sambi nyeppot roko’ peselan dibi’ nojju ka embu’na.

Kadinapa kapotosanna, Bu’?”

Sambi ngalodhu’ eber pas aonju’ nyaba embu’na Herman onggu-onggu mandeng ka pottra lake’na.

Mon sateya, Cong, sengko’ ngoca’a se sabendherra apa-apa se tagandhu’ e ate. Dhu apa ja’ ba’na la dibasa, la lulus madrasah aliyah.

Rassa biyasan ngorap kole’na se sabadan. Ngen-angenna salbut. Ondhem petteng calemot ka bara’ ka temor nabuy e pekkeranna. Buru sanonto embu’na adhabu ce’ ongguna. Lalake’ se terro ka tandha’ ganeko ta’ bisa ra-ngera nape se badhi edhabuwagi embu’na. Ja’ sakenga gi’ badha omorra mama’na, tantona Herman nemmo tombuna parembagan laen.

Ba’na sanggup onggu, Cong, abineya tandha’ se jau lebbi towa dhari ba’na? Ban pole Vina rowa randha andhi’ ana’ dhuwa’?”

Bibirra Herman rapet enga’ se eberri’ lecangnga kaju palembang. Amarga tadha’ jawaban, embu’na Herman atanya pole.

Tandha’ reya, Cong, biyasa odhi’ neggu’ pesse bannya’. Pangaselan apa ba’na se ekagabaya engonna Vina? Ban pole tandha’ reya bannya’ ekaterrowe lalake’. Pas ta’ tao bandher apa enja’ ca’na babine’ tandha’ seggut nyalethong ban bannya’ lalake’. Mon rebu’an apa dhi-budhina ta’ daddi carok?”

Sampeyan ja’ apitna tandha’, Bu’!” Herman nyaot ngeddhis ta’ narema. ”Pajat enggi, Bu’, tandha’ lako eanggep bucco’ e masyarakat. Ja’ toro’na atandha’ neka macemma kalakowan kaangguy nyambung orep,” paggun asella ngoso’ Herman sambi nyergu’ okos roko’na.

”Ba’na la barampa kale atemmo ban acaca so Vina? Apa ba’na aromasa yakin Vina terro keya ka ba’na, Cong?

Petanyana embu’na gun ejawab akepek. Buru apangrasa ja’ saabidda neko Herman gun odhi’ terro se abineya tandha’ kasohor. Lalake’ bujang neko apangrasa ekatarema pangestona so Vina, polana sabban-sabban nyawer bakto narema pesse Vina mesem maskeya tanangnga sangaja eteggu’ Herman. Sanyatana mon etalektegi sakabbina tandha’ dhalem manglepor penggemar-ra ya padha so se ekarassa Herman, ateggu’ tanang, saleng mesem, sek-tagisek bakto nandang sampe’ ja’-somaja’an atemmo adon-jandon, ganeko pon eanggep biyasa.

Embu’na reya gun maenga’a, Cong, ja sampe’ ba’na malappae mano’ ngabang. Apapole bila daddi akabin ba’na odhi’ sake’ ate polana edina ajalan serong so Vina.

Mengnga’ keya Herman ngedhingagi dhabuna embu’na se molae gella’. Padahal ba’-lamba’na rangrang majarna’ babulangan ka aba’na.

Apa ba’na ta’ terro abineya paraban, Cong? Rowa ana’na Bi’ Salma dhaja gunong. Na’-kana’na raddin patot keng gita’ kalowar sakola’an aliyah.

Bunten, Bu’,” ce’ ceppetta Herman se ajawab.

Vina ka’essa wa-towa ajam, paggun raddin, Bu’, sanaossa pottrana pon dhuwa’an. Kaula oneng ja’ mon Vina ampon alake dhukale, melana ganeka kaula terro daddiya lakena se keng-bingkeng, diggal sanaossa ta’ paraban, se penting orebba kaula bunga. Kasennengngan dhalem lake bine ta’ etantowagi lanceng parabanna.

Akantha andhang se malandhang engen-angenna, Herman ngampar mempe alebadi labang ana-barna. E dhalem kadaddiyan bisa ngaolle Vina, aba’na pas epabajengnga alako nyare engon kaangguy bine tor ana’ kaballunna se dhadhuwa’. Ompama bisa on-laon Vina ecaca’anna kaangguy ambu atandha’. Rassana ta’ sanggup se nyakseyana garigi’na Vina se angrajung dhuri eteggu’ oreng e attas panggung sambi narema pesse dhuwibuwan pas mesem balibis deng-pandengngan nangdang.

Mandar endha’a bai Vina eajak arao, atatamen padhi, jagung, kadhelli, tor gangan laenna. Mon ngare’, muwang calatthong, mandhi’i sape pon urusanna bula. Adhu, rassana kaodhian neko ce’ sampornana.

Assalamualaikum,” sowarana oreng lalake’ saomoran embu’na Herman mo-temmo manjeng e adha’na langgar. Ta’ laen lalake’ ganeko anomma Herman, kaale’anna mama’en se pon almarhum.

Wa’alaikumsalam,jawab se kadhuwa.
Ma’ panjennengngan, Nom? Ngereng, ngereng longgu,” Herman ngerset ka tengnga langgar.

Buruwanna dika, Le’, nyongop ka dhinto. Masse pon para’ sataon. Baramma padha sae e compo’?” embu’na Herman nyambung sambi ngerset ka padduna langgar.

Ma’ masse badha monyena rong-corong, Le’, nape badha se andhi’ gabay gi? E gu’emma acora’ abak jau nit-nganinit,” embu’na Herman materros petanya.

Ta’ ganekona, Buk, Vina se daddi tandha’ garowa alakeya pole so oreng lowar. Tape ngedhingnga bula epamadu.

Siyah, ongguwan, Nom?” Herman takerjat satengnga mancella’.

Iya. Arapa keng? Ba’na panggemmarra ya?anomma satengnga co-ngoco.

Herman nondhu’ enga’ embi’ se ekalonge kennong, kopengnga rassa ngacoweng, dhadhana gumigil panas cellep. Padhana ajam tokkong menta bunto’. Akantha ajaring angen. Abeddha’ e dhalem aeng. Kasempatan ganeko eguna’agi embu’na Herman kaangguy akeddep ka ale’ eparra. Se ekeddebbi ngarte jellas ja’ ponakanna e’-takae’ so tandha’ se anyama Vina.

Emma……. Sapena se e kandhang jung lao’an amonye, biyasana nandha’agi mon ta’ lapar ya terro ngenoma.

Wa’, Cong, sapena entare gallu e kandhang,” ca’en embu’na Herman malejjar seppena bakto.

Daddi ana se toro’ oca’ onggu, abak abalandhas Herman norodi parenta reng seppo bine’na tape kalaban tengka’ se ta’ mana, abasanna ta’ andhi’ ora’.

Anape, Buk, ana’na dika ma’ acora’ andhi’ kaparebuwan?” anomma Herman atanya ngangguy sowara laon padhana ato’-koto’.

Pongpong Herman gi’ ka kandhangnga sape, mangkana embu’na pas jejjer acareta dhari adha’ ka budhi masala Herman so Vina sambi terros alerek ka kandhang jung lao’an tako’ sabakto-bakto pottrana mare makane sape.


*Sufriadi paneka asakola MI-MTs di Pondhuk At-Taufiqiyah Aengbajaraja, Bluto (1974–1983), Sekolah Pembangunan Pertanian (SPMA) Bangkalan, Jatim (1983–1986), Akademi Penyuluhan Pertanian Malang (1996–1999), tor Universitas Wiraraja Sumenep (2000–2002). Toman agabung e Sanggar Tirta Ganding. Staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumenep.

*Carpan kasebbut epetthek e Jawa Pos (Radar Madura), edisi 31 Mei 2020.

Post a Comment

0 Comments