Showing posts from February, 2020Show All

Dhung-kodhung Mera Aoba Loka

ATENA aromasa jembar. Dhung-kodhung se ella abit ekaterrowe, sateya la badha e tan…

Read more

Babine’ Saba

M O LAE lakena sengko’, reng lake’ se b a lengnger , buru ka kott h a , s engk…

Read more

© 2020 Arsip Prosa Madura. All rights reserved