Akher Nemor


Akher  Nemor

NGABAS tanangnga mama’ padhana terem ban kole’na saropa etem. Nandha’agi ja’ mama’ andhi’ oreng towa nomor dhuwa’, tase’. Dhari tase’ sengko’ sabala odhi’. Sengko’ kellar mangkat ka disana oreng kaangguy nyare elmo ban nyoppre barokana keyae.

Tape ta’ abit pangareppa sabala sopaja sengko’ totok nyare elmo. Sengko’ ta’ dhapa’ ka tojjuwan. Salaenna jareya mama’ kellar majaga roma sampe’ ranta epagenna’ ban essena, embu’ eangguyi, ban kellar mangowan sape sapasang ka oba’. Sakabbinna jareya dhari hasella alako bulung polowan taon.

Sengko’ seggut eajak mama’ nyapot bulung dhari omor pettong taon ka tengnga arongan. Nompa’ bitek se esothok ban mama’ on-laon ngangguy perreng. Sakadhang nompa’ bunte’ se panggaulla anyama bella.

Napa’ ka rampang, bunte’ se etompa’ sengko’ epangger ka perreng se epangger, koko ta’ kera buru. Sengko’ ngabas mama’ se emo’ nelang-nelang bulung dhari ponca ka ponca. Acabbur netere rampang ngangguy tanangnga. Ce’ penterra tang mama’ ban tadha’ rassa tako’ e mowana. Serrona sengko’ dhalem ate.

”Ma’, senga’ mate,” cerrengnga sengko’ kobater mama’ kalebbu. Sengko’ tao aeng se badha e baba’anna mama’ ce’ dhalemma ban mama’ ta’ kera jajak.

”Ta’ kera ja’. Ba’na ja’ guliyan jadhiya,” jawabba mama’ makon sengko’ te-ngate.

”Ma’ esapot sabban are ra bulungnga, Ma’?” sengko’ atanya ganggu’ ban terro taowa arapa tang mama’ ban tatangga se laen ta’ le-mole dhari tase’ marga bulung.

”Olle bagus dhaggi’ bila polongan, Cong.”

Mama’ noding kope se aesse kobi e seddi’na sengko’, soro ontallagi. Mare edha’ar mama’ nerrossagi dhabuna, ”Mon seyang reya, Cong, paddhang. Bulung se badha panyake’na lekkas e temmo.”

”Ka’dhimma bulung se badha panyake’na mama’?” pentana sengko’ terro taowa.

Mama’ ngontallagi bulung se kerker ka sengko’. Etalektegi bulung se settong reya ta’ padha ban ca-kancana se laen. Lakar penter tang mama’. Serrona sengko’ pole.

”Pabajeng ngaji. Du’aagi mander tadha’a juko’ la-nyala ka bulungnga, tadha’ ombak raja, ban salamet ta’ elabas sampan jurung. Mon ontong raja, ba’na emesa’agiya sampan mara.”

”Sopedha bai, Ma’,” sengko’ nyangkal kareppa mama’ me’ pola aoba pekkeran polana sengko’ ce’ terrona ka sopedha padhana andhi’na Mawi, tang kanca ana’na Ji Suli.

”Sopedha reya, Cong, ta’ bisa etompa’ e attas aeng. Pole ediya polo kene’ se gun badha tello kampong. Amaena bisa jalane soko. Kacamatanna, poskesmas, ban mon le-melleya apa ambu ka kottha. Mon ta’ andhi’ sampan dibi’ posing. Ta’ nyaman laju mangkat dhiya keya,” pekkerra mama’ ce’ jennengnga. Sampe’ sengko’ ta’ bisa akebbi’ pole.

”Ja’ noro’ patona reng sogi, Cong,” pessenna  mama’ paleng akher se bisa sengko’ tangkep dhari angen sabellunna mole.

Aeng sorong. Sengko’ bar-masabbar e seddi’na mama’. Dhari mowana sengko’ se ta’ baksor mama’ ngarte, saengga sengko’ epos-sapose eajarana alangngoy. Dila sengko’ baras. Seggut sengko’ bu-labbuwan leng-ngaleng ban ca-kanca tape ta’ sadhalem sateya. Mama’ sanget talaten ngajari sengko’. Maske tangalodhu’ aeng barampa kale sengko’ ta’ caca’an, tako’ soro ambu sabellunna sengko’ onggu-onggu bisa.

”Mara mole, mandhi, lagguna pole. Bulungnga kaburu esereta ban embu’na,” sengko’ toro’ oca’ ka cacana mama’.

***

Omor sabellas taon sengko’ lebur nyapot bulung kadibi’an. Sanyatana ban embu’ ta’ ebagi tape sengko’ ta’ ngedhingngagi. Mama’ ta’ ngalang saengga sengko’ bangal. Pessenna mama’ gun settong, soro te-ngate me’ ecocok pare otaba esengnga’ armang.

Sataon sakadhang dhapa’ tello kale otaba pa’kale polongan. Se bajjra akher nembara’ para’ nemor, bila polonganna jagung. Masalah tane mama’ masra’agi ka kae ban nyae. Pole, mama’ ta’ senneng nyeret bulung. Oca’ gaja’na mama’, bulung bila napa’ ka dara’ urusanna oreng bine’. Saengga ne’-bine’ epalampongan kabbi ngagariung nyangkal mama’.

Nganggi’ bulung rajekkena oreng se ta’ andhi’ lako. Reng towa, reng ngodha, ban na’-kana’ kene’ sakadhang dhateng asakola terros ka tase’ nyeret bulung. Saseret biyasana lema ratos ropeya. Mon satengnga are kudu, bisa nyokobi melle baragadda dhapor. Sengko’ paleng lebur bila nembang, mama’ neggu’ pesse ra-mera, pas nare sengko’ entara ka kottha le-melleya apa.

Ce’ rajana areppa sengko’ epanen akher nemor reya. Mander ta’ rogiya. Sengko’ melleya HP.

***

Angen malem ajagai sengko’. Lampat tobi’anna ta’ duli elang, ngarenyeng ka konco’na elong. Tanang ban soko ngetter dhari sakeng celleppa.

”Cong!” Sowarana embu’ ngolok dhari lowarranna labang.

”Apa?” Saotta sengko’ dhari dhalem salemot se pendha kandel.

”Lako conggo’, Cong, rampangnga dhari dara’ pompong tera’ bulan. Polana dhuware ta’ esapot sakale me’ tadha’ torana lekka’.”

”Sengko’ gumigil, Bu’. Mama’ ra soro.”

”Satea to’-petto’na Ke Mayu. Mama’na atahlil ka Talaga. Sambi, mama’na ta’ pate nyaman rassa molae dhulumanna. Neserra, Cong.”

Akherra sengko’ jaga ja-kaja. Abareng senter mele’ para’ tadha’a battrena sengko’ noro’ potpot nojju ka tase’. Sengko’ ajalan on-laon tako’ tatandhung ban tagenja ka olar, polana dha’ dhaja dhari roma ce’ ombudda.

Bila nga’ reya sengko’ ce’ apangrasana daddi reng towa sara. Rassa kasta ta’ perna e pondok ber-ngalember. Ngabas rampang se ekembange bulung ce’ lebba’na daddi sala settong alasan sengko’ abali pole ka aloran reya. Ta’ pang-gampang dhari polo nyebbrang, kemma pole neser ka nyae ban kabutowanna sengko’ se laen se sampe’ magadhi long-kalong ban sentarra embu’.

Bulan samporna e attasanna arongan. Sengko’ nyare torana rampang. Enja’ badha. Monyena jangrek ngaterragi poji bagussa sengko’ ka langnge’ malem sateya. Taon se bilanan, rampangnga  oreng bannya’ se buru ta’ akare ka bandhana lekka’. Ecapo’ angen ce’ baradda ban omba’ se agaung dhuware dhumalem. Rampangnga tatangga ancor kabbi, bulungnga atabuyan ka beddhi-beddhi. Kare dhi’na mama’ se koko salamet maske sakone’ bannya’ bulungnga atong-potong.

Aeng kejja’ laggi’ asada, daddi tandha bulan tedhunga. Sengko’ toju’ e attasanna bato raja, kong-nengkong ngajak mata lan-jalanan. Cellep se ekasango dhari roma olle kendhur bila e pakabin ban angen.

Gulina parse e budhiyanna sengko’ nabbui juko’ se bay-lambayan. Ngapote te’-lette’an ka attas agaja’i  bulan. Sengko’ sem-mesem asandhakep. Aserro ce’ leburra.

Pekkeranna sengko’ napa’ ka tello are aggi’ panenan. E bakto tangabas ka Buju’ Komanga e bara’ dhaja. Tajin bulung khas akher nemor kejja’ laggi’ bakal mandhi’i tanana buju’. Oreng polo dhiya andhi’ adhat. Atajin bulung e buju’ ban ekakan areng-bareng. Mama’, embu’, ban la-bala se laen ngakan tajin bulung kowa pathe. Sengko’ sempat ngalodhu’ eber sabellunna esosol mole ban mama’. Ngakana ca’na.

***

Kejja’ laggi’ sengko’ melleya sopedha ka kottha. Pangaterro dhari gi’ kene’ bakal tekka hajat. Janjina mama’ bilanna bila sengko’ abine ca’na. Taon dhateng tanggal 12 Reyaja sengko’ ekarja’ana’a. Tape terrona sengko’ sabelunna abine la andhi’. Akherra mama’ ajanji’i hasella bulung. Sengko’ bunga tadha’ padha, senneng talebat raja.

Sabellunna bulung epolong mama’ ban embu’ entar ka Ke Sunari dhari marena maghrib sampe’ isya’ malem. Atanya bakto se bagus kalowar dhari roma. Ngarep salamet ban rajekke se ekaolle berkat. Sabban polongan maste nga’ jareya.

Dhatengnga dhari Ke Sunari, biyasana embu’ langsung ka tapak dhangdhang, nyaba’ nase’ koneng ban kembang, sakadhang ka Koburan Buru’. Sengko’ tao ngoca’ ta’ usa nga’ jarowa, cokop maca Patteha mangkat. Marena sengko’ massa’ egigiri. Ca’na embu’ soro ja’ ban-saromban acaca mon ekaedhing Setan Mera, babaja.

”Cong!”

”Apa, Bu’?”

Baddhiyanna embu’ la dhatang.

”Dhaggi’ mama’na kalowara kol tello’.”

”Sateya asat aeng, petteng bulan, Bu’,” serrona sengko’ males.

”Badha satrongkengnga oba’na. Enjam mara.”

Sengko’ neng-enneng, ta’ ajawab.

”Dina ba’na mangkat ra’-tera’ tana, Cong,” sambungnga mama’ dhari lowar. Sengko’ ce’ peragga.

Saterrossa sengko’ ta’ tao mama’ ban embu’ dha’emma.

Jan abit sengko’ ta’-banta’an e malem se sajan towa. Mata aserro ce’ paka’na. Sengko’ apangrasa gun tareddeb. Ngabas Mawi la tadha’ e seddi’an. Nyatana la kol empa’ e lonceng. Sengko’ mancal mandhi, abajang, terros ka tase’ nyosol mama’.

Dhapa’ ka tase’ badha karena bunterra bulan. Dhari jauna sengko’ nangale sampan ta’ kalowar majang. Pekkerra sengko’ me’ badha oreng mate. Marena banne. Sateya are Juma’at biyasana lakar parai.

Caddhang eserrop angen gaggara duli ban engko’ etanggenne. Epalampongan tadha’ burung anyar agabay sengko’ kobater. Polana, ca’na embu’, mama’ mangkat gella’ sabellunna sobbu. Dhuejjem  masa’ ta’ olleya bulung saessok lekka’? Sengko’ ango’ngo’ polana  lalakon  ta’ lowang.

”Ma’ ..!”

”Mama’…!”

Sampe’ polowan kale gerrungan kose perrat lok-kologan. Paggun tadha’ saotan. Sengko’ ngabas ka 
bunte’ kerrem e toggung mordhajana rampang. Dhiya keya sengko’ ta’ andhi’ aba’ enga’ ka panyake’na mama’ se lat-molatan.

Abit kejja’ berruy ngagerudhuk dhari morlao’. Nambai engko’ ta’ kellar manjeng lekka’. ”Nape rowa berruy…?” sowarana oreng atanya dhari attas sampan. Mateppa’ pajang.

”Badha mayyit nambak e aloran lao’, ca’na.”

Marena ngedhing kabar jareya, sengko’ ta’ enga’ apa-apa. Petteng calemodan. Nga’-enga’anna sengko’ la badha e roma. Bannya’ oreng. Ban ro’om mennyan.
Cathettan:
Nyapot         : Nenggu bulung
Bitek             : Rakit
Bunte’          : Sampan kene’
Rampang      : Kennengganna bulung se ekagabay dhari perreng
Seret             : Tale lanjang se ekagabay nganggi’ bulung*Asriyani. Aktivis LPM Dinamika dan Teater Al-Fatihah Instika Guluk-Guluk asal Talango.

*Carpan paneka epetthek dari Radar Madura taon 2018.

Post a Comment

0 Comments