Tello’ Lanceng Talpos


YU TIJA ban rakana bunga sabban malem polana barungnga ramme, bi-lebbi bila osom bal-ebbalan. Tipi 14 inci buso’ sakampong se ngabas. Se paleng istikoma sabban malem le’-melle’ ban acator e barungnga Yu Tija, sanajjan sobung bal-ebbalan, coma tello’ lanceng se padha talpos; Sinul, Wardi, ban O’ong alias Pathor.

”Ontong margana ramme, rogi margana dujan aotang,” serrona Yu Tija bila katello’ lanceng ganeka ampon amet bubar.

Malem Juma’at, lobarra kamrat, Sinul ban ca-kancana ampon masepa’ tongkeng e barungnga Yu Tija. Ta’ loppa, sambi sem-mesem, Sinul lamsum messen kobi celleng. Alessa Sinul ongga-toron. Yu Tija ngarte maksodda; ajja’ me-ramme dha’ lakena, malem mangken aotang kadi biyasana.

”Poko’ mesem olle tello’ cangker kobi celleng,” dhabuna Sinul pas laju nyomet rokokna.

Gi’ ta’ sepa’ Sinul se toju’, O’ong se atonggul to’ot temmo adhabu, ”Ba’na kabbi kennal Sodikin? Kana’ Mor Leke se maca’ landaur?”

Sinul ban Wardi aonggu’.

”Sengko’ toman atokar ambi’ kana’ jareya margana bal-ebbalan. Atena potton ngara saellana ajamma kala. Apesowan ta’ kamareyan. Pate’, moseng, mothak kalowar kakabbi dhari lesanna. Ro-moro mateggik tengnga. Ya, aba’ alaban. Parajai mosona, mon bab tokar O’ong ta’ toman keddhi’. Sodikin nokol sakaleyan, sengko’ li-baliyan.”

”Ganeka kobina, Le’. Aja’ ce’ serruna acareta.” Yu Tija mesem. O’ong asakalangkong sambi maongga-toron alessa.

”Aromasa kala, Sodikin molo,” O’ong nerrossagi careta, ”Ambi’ sengko’ sanggu jerra, baddinna ngone’e are’. Adhu embu’, poraalla. Ta’ tarema onggu kana’ jareya eco-koco. Sodikin ngabassagi are’na. Ca-kanca se nyakse’e athowat takerjat, ’daddi onggu mon sateya’. Ontong sengko’ siyap elmo kategguwan. Are’ se akalonat ban tajem mental saellana dhapa’ ka kole’. Ca-kanca tapengnga’. Sodikin ngetter, mowana pote olay. Buru tao ropana ja’ tang kole’ ta’ eddhi’ are’. Pajat mara aba’ reya mon balater. Hahaha....” O’ong ngalakkak sambi adhakdhak dhadhana.

Yu Tija mesem ngabas tengkapolana O’ong. Aba’na ampon apal katalposanna tello’ lanceng ganeka. Junel onggu mon esoro ja-maraja kandha. Ngorbus. Biyasana, lastarena ganeka maste badha se abales. La nemmowa bai balessan careta.

”Mara jareya korang balater, Ong. Are’ se nyedding dha’ kole’ tandhana aba’ korang gaga’. Dhimma badha oreng balater mara jareya? Abas sengko’ se toman eaddhang empa’ lalake’ lonjar e tengnga jalan. Boh, baramma rassana. Mon coma Sodikin, sengko’ ta’ sampe’ akeddep, la bangka kana’ jareya. Sengko’ alaban empa’ lalake’ sakalengadha’. Saporana, banne talpos, areya kanyata’an,” Wardi abales careta.

O’ong nyoddul roko’na. Kokossa esemburragi dhan-sabadhan. Colo’na macoccong. Dining Sinul nang-tennang mara sobung pa-ponapa, tape atena ngalkal.

”Empa’ lalake’ gella’ padha nengteng are’, pas eter-poter e ada’na mata. Sengko’ esep ta’ aguliyan. Koca’na ate, mon sateya dhapa’ onggu baktona ngamallagi elmo. Sabellunna atengka’, sengko’ atowat tello kale; ’Tana asalla, langnge’ pagantongnga. Bila dhapa’ ta’ kera burung, bila burung Allah se ngator. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.”

”Addo apa ba’na, Di? Colo’ jareya ma’ locer mon acator. Nemmo dhimma mal-amalan mara jareya ba’na, hah? Pola ollena se ngare’? Hahaha.”

”Ba’na olle ta’ parcaja, Ong. Olle. Apapole sengko’ ta’ daddi acarok margana empa’ lalake’ karowa akherra burung se meddanga. Laju buru pal-tapelpal. Padahal sengko’ coma makalowar mal-amalan pagaran. Ba’na tao arapa? Are’ se eter-poter gella’, se akalonat mara caretana ba’na, laju aoba daddi keddang. Boh, baramma keddi’na ngadhebbi moso sakte enga’ aba’ areya?”

Wardi mesem pes-tepes ngabas O’ong se abalaut, pas nyarodhut kobina. Arassa mennang dhalem atena. Yu Tija kasokan mereng caretana Wardi. Ponapa pole ngabas O’ong se ta’ sae salera, atamba ngalekkek se kasokan. Dining Sinul gu’-onggu’an cora’ getton.

”Ellu’ ka adha’. Sengko cora’ andi’ kadaddiyan mara jareya keya,” Sinul asowara.

”Addo, apa ba’na, Nul? Dhimma badha anak mami toman eaddhang oreng. Jumennengnga ba’na jareya mon banne e bungko, ya barungnga Yu Tija. Ajja’ ro’-noro’ ba’-aba’an areya,” O’ong megga’ oca’na Sinul.

”Ajja’ mara jareya, Ong. Argai Sinul. Coba’ kedhingngagi kadha’ pola caretana loco. Hahaha....”

”E settong are, sengko’ pareppa’na ngaji e masegit....”

”Laaa, ta’ iya onggu. Dhimma badha balater ngaji. Op, ta’ parlo terrossagi. Paleng ba’na atokar so Rohim se amiro’an karowa. Hahaha...” Ta’ ambu O’ong se makaco Sinul. Tape Sinul paggun ngala’ maba.

Saellana mateppa’ kocca cellengnga, Sinul nerrossagi careta. Koca’na, bakto Sinul hosyo’ ngaji, Mat Sidi laju dhateng asanappel. Sinul takerjat ban ngetter. ”Sapa se ta’ tao Mat Sidi, dhukon paleng sakte sakalebun? Mon ta’ gila, ya orosan pate. Mat Sidi asanappel ce’ kowatta sampe’ aba’ tapegga. Bakto jareya Mat Sidi arasogan celleng molos,” Sinul ambu sakejja’ se acareta. Nyarodhut kobi on-laon, pas nyomet roko’.

”Mat Sidi apora li-baliyan. Dining tang lesan nya’-tanya’an apa parkarana. Tamba daddi Mat Sidi se apora. Ngalocor aeng matana. Pas ngako keya akherra. Koca’na; Le’, sengko’ raja dusa ka ba’na.”

”Mat Sidi masepa’ patoju’na ban nyaba’ are’ e seddi’na. Rassa jujju kemme tor posang e leggana padha badha. Dha’ iya, ca’na Mat Sidi, bari’ sengko’ esoro oreng nyanthet ba’na. Sabelluna nyanthet, sengko’ edhatengnge ejjin bu-obuwan. Akoto’ ejjin jareya ja’ ba’na ta’ kenneng esanthet. Kapalang tanggung, aba’ kare narema pessena oreng, akherra sengko’ aneyat mateyana ba’na lamsum. Bakto ngabas ba’na ngaji e masegit, aba’ moro leca’. Todhus kabbi badha. Baramma aba’ la’-nyala’a dha’ oreng bagus mara ba’na. Abas tang are’ areya, tandha aba’ la siyap se meddanga.”

”Pongkas careta, cokop kalaban ngabas, atena Mat Sidi apale’ daddi esto dhari se asalla baji’. Mat Sidi nyongkem tang tanang pas ngoca’ terro ambuwa daddi tokang santhet.” Sinul kessap mongkas careta. Saellana matadha’ kobina, Sinul amet mole kadha’.

”Ma’ kaburu, Nul? Entarra ka’amma, ja’ ba’na ta’ andhi bine? Hahaha....” Yu Tija atanya sambi terros kasokan ngedhing caretana Sinul.

”Ngajiya, Yu. Tako’ badha se andhi’ neyat juba’ e dhinna’.”

Wardi ban O’ong ta’ amonye sakale, kala kajunelan alaban Sinul. Dining Yu Tija lako ngelkel satobugga. ”Hahaha, kala kessap O’ong ban Wardi jareya. Ta’ mennang ka Sinul mon bab talpos.”

 

*Bin Santre Sidogiri dhari Camplong, Sampang. Anggauta Majelis Sastra Kun. tolesanna se laen akompol dhalem buku "Tora Satengkes Carpan Madura (Radar Madura kerja sama dengan CV Abida Mahran "Publishing house")

**Carpan kasebbut jugan perna emuat e Radar Madura.

Post a Comment

0 Comments