Nyare Kembang Naraka

Nyare Kembang Naraka


ROMANA engko’ ta’ jau dhari masjid se biyasa eangguy abajang  jum’atan. Biyasana sabban mare abajang asar na’-kana’ ramme neng e adha’na masjid sampe’ ka palesteran, kadhang.

Entara ka masjid bai gi’ nyambu lebat jalan se bak raja. Saongguna masjid rowa badha e penggirra jalan. Maso’ sakone’. Kadhang engko’ mon ta’ nemmo kalakowan entar ka masjid keya. Apolong bi’ kanca. San la badha e masjid, engko’ bi’ kanca ta’ langsong ngalakone ibada, gi’ pe-hapeyan polana sinyalla ce’ nyamanna. Es-em-esan bi’ kanca bine’, eajak katemmo neng penggirra jalan se ella biyasa eangguy engko’ bi’ sakanca’an, ju’-toju’ kalakowanna ngabas lap-salepanna sapedha.

Tobuk pe-hapeyan, engko’ ngajak sakanca’an ngalakone ibada gallu. Kadhang mon abajang asar loppa ta’ ajama’ah. Tape se biyasa ekalakone maca Alquran bi’-dibi’. San pokol satengnga lema’, engko’ bi’ sakanca’an entar ka kennengngan ju’-toju’ se badha e penggirra jalan. Ja’ sakenga e pekker pole, nyamanan neng masjid ja’ saongguna dhissa’ semma’ bi’ Pangeran, maske ganjaran se ekaolle’ sakone’. Ja’ gi’ amaen hape ta’ langsong ibada.

Dhapa’ ka kennengngan, engko’ bi’ kanca tadha’ pole se ekalakone, maen hape. Kadhang sakanca’an se laen, ta’ andhi’ hape tor-catoran sampe’ ta’ tao apa se ekacaca.

”Na’-kana’, wa badha bine’ raddin nompa’ sapedha dhari temor,” oca’ Feri ce’ ranyengnga. Engko’ bi’ kanca se laen bakto nyaman amaen hape langsong ta’ hoso’, noro’ ngabas keya. Bendher bai. Babine’ raddin nompa’ sapedha metik agunjingan. Kole’na pote, ta’ angguy kodhung ban obu’na loros lanjang. San la dhapa’ jan semma’, se budhi atole, mangkana raddin keya. Kanca se ngabas katon ajailan. Palang mon pas nga’ reya.

Ma’ nga’ reya mon neng penggirra jalan. Tang ate akarettek.

”Ban ma’ paddhang bai, Fer, mon ka babine’?” poji Mamang ka Feri. Mon eyabas dhari kanca se laen Mamang paleng kene’. Gi’ kellas dhuwa’ em-te-es.

Engko’ abali hoso’ ka hape. Kanca bine’ la bannya’ se ngerem es-em-es. Engko’ alerek ka kanca se badha e seddi’an, getton apa se ekamaen. Adhu! Ma’ nenggu video nga’ reya? Engko’ langsong atole. Hoso’ ka hape pole.

Man-nyamanna hoso’ males es-em-es kanca bine’. Sampe’ engko’ mesem kadibi’.

”Di! Di! Wa’ embu’na ba’na dhateng dhimma?” Feri neppa’ tang bau. Takerjat engko’ langsong ngabas.

”O...arowa dhateng kon embu’, ca’na entar ter-ater tajin sora,” bales engko’ akandha. Feri aonggu’, se laen noro’ bunte’ keya, padha enga’ pete’. Tang ate agella’.

Are la bak malem, lampuna sapedha ella bannya’ se odhi’. Engko’ bi’ sakanca’an la bubarra polana tako’ ekaposang bi’ reng towa. Apapole engko’ se tang eppa’ oreng se epartaja bi’ tatangga.

”Mo-temmo laggu’ pole ya?” oca Feri ranyeng.

”Iya, Fer, akompol neng masjid pole ya,” bales Herman, kanca se paleng raja.

Engko’ bi’ Feri mole abareng polana tang roma bi’ romana Feri jalan saara.

”Baramma babine’ se gella’ ruwa, Di?”

”Ya… baramma ya...maso’ mon ka pekker. Tape keng ta’ soleha.”

”Iya keya mon polana. Ba’ endha’a ka engko’ ya, Di?”

”Ta’ tao ko’ ya. Mon polana ba’na gantheng. Tape gun ta’ andhi’ hape,” engko’ agella’ sambi mesem. Feri nondhu’ enga’ se nangesa.

Feri laher dhari kalowarga se pas-eppasan kabutowan odhi’na. Engko’ arassa ta’ nyaman ngoca’ nga’ rowa gi’ buru. Pole Feri kanca molae gi’ kene’.

”Fer, saporana ya,” engko’ nyoba’ asalaman.

”Iya, Di, biyasa bai ko’ ella tao dibi’ mon masala nga’ jareya,” Feri narema tang tanang. Tang ate aromasa legga maske badha rassa ta’ nyaman ka Feri.

Sakejja’ nyellem ka aseddhi. Ta’ egarassa engko’ la dhapa’ ka roma, ”Fer, mayu’ mon ambuwa ka roma?”

”Iya, kalangkong bai, ko’ terrosa bai. Reng towa me’ posang,” Feri terros ajalan sambi adina jang-bajangan se noro’ bunte’ ecapo’ lampu jalan.

Dhapa’ ka dhalem roma engko’ langsong eyolok bi’ emma’, ”Adi, ma’ tagaran malem se moleya? Kassa’ aseram kadha’ yap-siyap se abajanga mangrib.”

Ta’ yalko’, engko’ langsong ka katedhungan ngala’ andhuk ban terros ka jeddhing. Ta’ abit engko’ la kalowar, mare aseram. Eppa’ bi’ emma’ adhante’ e langgar. Engko’ su-kasusu entar ka kamar asalenan. Mare. Langsong ka’-berka’ ka langgar. Dhapa’ ka langgar. Allahu akbar Allahu akbar! Ma’ gi’ buru adan? Pekker engko’.

Mare adan, engko’ langsong esoro aqomat. Engko’ jaga langsong aqomat. Mare. Eppa’ langsong manjeng maca neyat.

”Allahu akbar,” oca’ eppa’ ranyeng. Engko’ bi’ emma’ noroe. Dhalem ate ko’ ella bak ta’ nyaman rassa. Tako’ eppa’ bi’ emma’ agigir polana nangale engko’ e penggir jalan. Polana ametta engko’ gella’ sore entara ka masjid. Ban pole engko’ ta’ nyaman keya Feri, aromasa sala gi’, polana ngoca’ nga’ rowa, maske ta’ ekaneyat bi’ engko’.

”Assalamualaikum warohmatullah,” oca’ eppa’ tandha bajang mare. Adikker, adu’a’ la mare. Nyeyom tanang reng towa la mare. Kare adhante’ adan isyak, sambi malae engko’ pangajaran agama.

”Na’, ban mare asar badha dhimma?” tanyana emma’.

”Badha e masjid, Ma’,” jawabba engko’ ngetek.

”Pateppa’. Ta’ olle co-ngocowan ka reng towa,” engko’ jan ta’ nyaman rassa, jujura apa enja’.

”Iya, Ma’, engko’ gella’ toju’ bi’ na’-kana’ se badha e penggirra jalan rowa,” engko’ atamba nondhu’.

”Mak la ajar co-ngocowan ba’na, Na’? Sapa se ngajari jareya?” Sowarana emma’ jan tenggi. Engko’ ta’ ajawab, paggun nondhuk.

”Nga’ reya, Na’. Mon oreng perna neng penggirra jalan, arowa nyare kembang...?” nyalko’ eppa’ alos.

”Ma’ bisa nyare kembang, Pa’? Ja’ gun neng penggirra jalan dha’ pa-apana. Paleng gun sapedha ban mobil asalepan,” tanya engko’ sambi aonga’ sakone’.

”Ban ta’ tao, Na’, kembang apa se esare. Kembang mon neng penggirra jalan rowa basana kembang naraka, Na’.” jawabba eppa’ lanjang.

”Kan engko’ gun ju’-toju’, Pa’. Ma’ bisa can?”

”Maskena, Na’. La dhissa’ rowa bannya’ babine’ se matao aoratta. Dhari se ta’ akodhungan, calanana serret, ban gi’ pandha’ pole matao bettessa. Nga’ rowa kan jalanna naraka, Na’,” engko’ nondhu’ pole.

”Senga’ ja’ ulangi pole,” tambana eppa’. Engko’ ta’ bisa ajawab. Engko’ neng-enneng, ma’repat katon kalowar aeng. Dhalem ate ngoca’, ”Gigiran reya eppas ka engko’ se ta’ ngabas darajadda eppa’. Se lako ehormate bi’ tatangga. Pas engko’ ana’na nga’ reya. Molae sateya engko’ aoba’a otaba mon parlo menta mondhu’ ta’ tao e dhimma.

*)Muhtadi A atau Muhtadi ZL adalah mahasiswa Instika prodi HES dan santri PP Annuqayah Daereh Lubangsa. selain mahasiswa, dirinya juga beraktifitas di Komunitas Penulis Kreatif (KPK).

**Carpan Tersebut juga pernah tayang di Radar Madura (TT).

Post a Comment

0 Comments