Kerrong

KERRONG


SAONGGUNA ella lebbi saminggu tang ana’ ngoca’ kerrong ka emma’na. Ta’ tobang sabban are atanya ka sengko’.

”Bila se entara ka emma’, Pa’? Kaula kerrong.”

Kadhang bila malem, sabellunna tedhung, tang ana’ atanya cara jareya pole ka sengko’. Pajat biyasa na’-kana’ kerrong ka emma’na. Apapole lebbi tello taon ta’ atemmo sakale molae sengko’ atellak. Saenggana emma’na laju mole ka bengkona e Jaba. Pas sampe’ sateya ta’ tao acaca sakale maske lebat HP.

”Sakejja’ aggi’, Na’. Eppa’ gi’ mapolong pesse,” jawabba sengko’ kaangguy pos-ngapose. Sengko’ banne ta’ neser ka ana’, sakeng polana tadha’ peleyan pole salaenna ngoca’ cara jareya. Pesse ollena alako teng-tabanteng kadibi’an sabban are gun cokop ekakan ban jajanna. Pojur, kaangguy majar SPP e sakola’anna gi’ badha tang sapopo se abanto. Sengko’ gun ngenjam ka bala tangga kaangguy alalabat ka oreng mate otaba mapole tengkana karja. Saenggana maske sakone’ sengko’ paggun andhi’ otang.

”Pa’, ca’na pa’ guru, wisuda se dhaggi’an kodu maccowe sokona emma’,” oca’na tang ana’ ngara’nga’ sambi nyarembeng aeng matana. Sengko’ ta’ tao pole apa se ekajawaba kaangguy pos-ngapose. Neser ban nespa padha badha, nyessek e dhadha. Mare jareya tang ana’ temmo nyorkep ka reba’an sambi sesegunen. Tang ana’ nanges.

”Biing…” sengko’ ngolok re-lere. Tadha’ nyaot.

”Afika, mayu’ ja’ nanges. Beddha’na mik lontor. Kan egigiri dhaggi’ ban guruna.”

Tang ana’ paggun tadha’ nyaot.

Neng-enneng sakejja’, Dika, kanca kellassa lebat e taneyan lengkap ban saragam wisudana sambi ngolok ka tang ana’.

”Mara mangkata, Fika. Ca’na pa’ guru soro akompol pokol ballu’. Sateya la korang lema mennit. Mara mangkat abareng sakale ban sengko’.”

E teppa’na jareya tang ana’ onga’. Ngabas ka kancana pas ngabas ka sengko’. Beddha’ e pepena lontor sakone’ ecapo’ aeng mata. Aeng matana ebulit, saragam wisudana ekala’ bi’ sengko’ pas eangguyagi. Saellana ranta kabbi, sengko’ ban tang ana’ mangkat ka sakola’an sambi ngeba aeng sabutol.

E sakola’an, na’-kana’ kancana tang ana’ se awisuda’a ella akompol kabbi e penggir dhajana panggung, toju’ e korse se ajajar rape. E adha’anna panggung, korse-korse epasang ajajar lanjang kaangguy kennenganna emma’na na’-kana’ se awisuda. Badha settong guru babine’ ngolok ka sengko’, pas nyander. Ana’na sengko’ ekala’ ban epatoju’ ka korse e penggirra panggung se paleng budhi. Mare jareya badha pangumuman, wisuda ca’na para’ emola’ana.

Satengnga ejjam sengko’ abidda ngantos. Teppa’ pokol ballu’ lebat pa’polo mennit prosesi wisuda buru emolae. Gan settong na’-kana’ mored eolok kaangguy ongga ka attas panggung, terros toron ka baba, pas manjeng e adha’anna korse sambi ngantos emma’na dhateng.

Saellana mare eolok kabbi, emma’na pas eolok kaangguy toju’ ka korse se esadhiya’agi. Na’-kana’ se awisuda areng-bareng mokka’ aeng butol se eteggu’ molae gella’ pas maccowe sokona emma’na ka dha-baddha se esadhiya’agi molae gella’.

Kakabbi abareng maccowe pas egellu’ ban eseyom bi’ emma’na bang-sebang salaenna na’-kana’ bine’ se settong. Ana’na sengko’ paggun manjeng adhep ka korse se seppe sambi nondhu’ nanges. Tanangnga paggun neggu’ aeng butol. Sengko’ malengos, ta’ kellar ka nespana tang ana’. Oreng-oreng se nenggu padha nondhu’ kabbi, ta’ mangga ngabasagi. Apapole etambai nyanyeyan se mellasagi ka kopeng ban magalgal ka ate. Saenggana ta’ sakone’ se gaggar aeng matana.

Mare cara jareya, eppa’na na’-kana’ mored se awisuda eolok sopaja ka adha’ kaangguy ngalonge kembang se badha e penggirra korse ka ana’na bang-sebang. Samarena abulit aeng mata e pepe, sengko’ jaga mangkat ka adha’anna panggung. Saongguna ate nespa asella ta’ mangga ka nasebba tang ana’.

Tang ana’ kadibi’ tamaso’ wisudawan laen dhari se laen. Emma’na tadha’ ngapenge, dandananna ta’ ngangguy pangeyas. Pesse sewa’anna kalambi wisudana gi’ aotang ka sakola’anna. Sengko’ ajalan nondhu’ sambi napet dhadha, maelang nespa ban todhus dha’ ca-kanca. Tang ana’ se settong ta’ olle sajan nespa.

Kalong kembang malathe se badha e korse ekala’ bi’ sengko’ pas ekalongagi ka le’erra. Tang ana’ onga’, beddha’ ban cella’ la camok e mowana ecapo’ gilina aeng mata. Sengko’ ngabas ka matana, mesem sakonik sopaja tang ana’ ta’ seddhi pole terros nyeyom ka dhaina. Pojur tang ana’ mesem keya pas abalik badanna ka reng-oreng se nenggu, nerowe kancana se laen.

Mare afoto sakejja’, napa’ ka ologanna se enneng tauladan. Padhana se biyasa, tokang ologga sabellunna nyebbut nyamana gi’ apuisi sajang-lanjangnga taker aba’ sennep ngedhingagi. Marga sengko’ ella yakin, tang ana’ ta’ kera enneng pa-apa. Sabab, ebandhing ban mored se laen, ana’na sengko’ tamasok ana’ se paleng mesken, budhu, tak tao apa. Saenggana tadha’ arebban sakale e ate dha’ tang ana’ se settong. Nangeng, aba’ paggun sabbar ate kaangguy manjeng maske to’ot pendhet onggu.

Sengko’ takerjat satengnga ta’ partaja ka edhingnga kopeng e teppa’na esson ngolok nyamana tang ana’. Afika eolok ka attas panggung daddi bintang tauladan tingkat TK. To’ot se molae gella’ pendhet elang nyakaleyan. Ate bunga ta’ ekenneng tamba’. Tak nyangka tang ana’ se ce’ budhuna bisa daddi tauladan taon reya. Ana’ se sabban are gun asango nase’ sabundu’ rowa bisa makala ana’na bala tanggha se lako asango pesse lebbi dhari lema ebu. Aba’ arassa tadha’ se lebbi bunga dhari malem sateya. Dhu, Guste, badan kaula onggu asokkor.

Marena eolok, sengko’ ban tang ana’ pas ongga ka attas panggung kaangguy narema piala. Napa’ ka attas panggung, se eolok kaangguy magi pialana banne kapala sakola’an TK. Tape Kalebun Jenangger dibi’ se ongga. Samarena magi piala ka tang ana’ ban asalaman bi’ sengko’, Pa’ Kalebun makalowar amplop dhari kasangnga ebagi ka tang ana’ sambi asalaman. Pa’ Kalebun toron pole ka katoju’anna.

Perak ta’ ekenneng tamba’ ngabas tang ana’ se settong reya, se ta’ ngaolle rabatanna oreng towa bine’ molae gi’ kene’ bisa daddi tauladan, neggu’ piala malem sateya. Aeng mata bunga nyarembeng e mata. E teppa’na dhapa’ ka baktona toron, tang ana’ onga’ ngabas ka sengko’. Sengko’ nondhu’ sakone’ ngedhingagiya apa se ekabala’a tang ana’.

”Pa’, aneka’ pessena se gi’ buru. Kagabay ongkossa bis se entara ka emma’. Kaula kerrong onggu,” oca’na lere sambi abasa alos sakone’.

Sengko’ gun bisa ngabas ka mowana tang ana’. Ta’ bisa ajawab pa-apa. E dhadha kadiya badha galudhuk kabunga’an ka ana’ se settong reya. Tang ana’ pas erekkep bi’ sengko’ ka dhadha. Aeng mata gaggar pole ta’ egarassa.

Annuqayah, 28 Agustus 2018 M.


*Ahmad Nyabeer: Mahasiswa Instik Annuqayah. Alumnus MAT Annuqayah. Bernaung di Komunitas Penyisir Sastra Iksabad (PERSI) dan RL Community.

**Careta paneka epetthek dhari Radar Madura.


Post a Comment

0 Comments