Adduwan Ajam Ngeba Pate

Adduwan Ajam Ngeba Pate
Ayam Tarung – Otto Djaya

E GU-LAGGU are, Saridin la toju’ asenthel e adha’na romana. Asenthel e attasa lencak se esaba’ e babana bungkana pao. Kancana Saridin cokop ajamma se la mare epandhi’i. Ajamma Saridin agibes maelang aeng se badha e buluna.

Ajam jareya badha e dhalem korong bunter se ekagabay dhari perreng. Tadha’ lobang se bisa elebedi kaangguy kalowar. Ajamma Saridin gun anga’-lenga’ sambi ngabas are se sajen tera’.

Lakona Saridin sabban are gun-paggun. Tadha’ lako laen salaen mandhi’i ajamma gu-laggu ban akancae ajamma sampe’ petteng. Bila dhapa’ ka baktona, ajamma egiba ka pasar kaangguy eaddu.
Sabban ngaddu ajam Saridin paste ngaolle pesse bannya’. Pessena tarowan. Ajamma se anyama Pardi lako mennang sabban eaddu. Polana ajamma, Saridin ta’ nyare pesse kalaban kalakowan laen salaenna ngaddu ajem e pasar.

”Din, baramma lagguna, tolos se ngadduwa?” Marto, kancana Saridin, ajalan dhari temor entar ka Saridin.

”Paggun tolos, To. Ajamma sengko’ la siyap se a-tarung-a,” Saridin nyergu’ roko’na kalaban bunga.
Marto toju’ e seddi’na Saridin, ”Nyaba’a pesse barampa lagguna?”

”Sengko’ nyaba’a Rp 3 juta. Sengko’ andhi’ pesse bannya’ sateya, To,” Saridin mesem ka Marto.

”Baramma mon ajamma ba’na kala, Din? Rp 3 juta banne pesse sakone’,” Marto ngabas ajamma Saridin. Marto tao ajamma Saridin lakar lako mennang sabban eaddu. Tape sapa tao lagguna Saridin apes pas ajamma kala.

”Tennang, To, ajamma sengko’ paggun mennang. Sengko’ la andhi’ jamo se makowat. Ba’na gun cokop ngancae sengko’ lagguna. Ba’na paste ngaolle pesse dhari sengko’.”

”Mon masala ngancae ba’na, Din, gampang. Poko’na ajamma ba’na kodu mennang.”
Saridin ban Marto terros abanta ajam sampe’ are para’ dhapa’a ka konco’na. Ajamma Saridin la ta’ becca pole. Aeng se badha e buluna la kerreng. Ajam jareya posang polana are sajan panas. Ajam jareya aleyer e dhalem korong nyare paburuwen, ta’gallem etemmo.

Panas are se tembus dhari dhaun pao dhapa’ ka kole’na Saridin. Saridin arassa panas e lengngenna.

”Panas la, To. Ajamma sengko’ kodu pakadhalem.”

”Duli pakadhalem ajamma ba’na, Din. Ajamma kodu paistirahat ma’ olle mennang lagguna,” Marto nyaot pas nyolet roko’.

Saridin ajalan entar ka ajamma. Korongnga ajamma esongka’ pas ajamma kalowar. Maske badha e lowar korong, ajamma Saridin ta’ buru. Neng-enneng ngantos kaangguy egiba ka dhalem kandhang.
Saridin ngala’ ajamma pas ekeppe’. Ajamma egiba ka dhalem kandhang kaangguy istirahat.

Samarena nyaba’ ajamma, Saridin entar ka Marto pole kaangguy tor-catoran sampe’ are nyellem e bara’na gunong.

***

Kalagguwanna, Saridin la siyap se mangkada. Are gi’ ta’ panas. Tape la tera’ e bun temorra saba. Maske are gi’ ta’ tenggi, Saridin la mare ajamoi ajamma. Samarena ejamoi, ajam jareya epakane nase’ sapergem se ebaccae aeng.

Saridin ngantos Marto se mangkada ka pasar. Marto ta’ duli dhateng. Saridin ngantos sampe’ lesso. Roko’ dhulencer la tadha’ esergu’. Saridin anga’-lenga’ nyare Marto. Tape se esare ta’ gellem etangale. Saongguna Saridin kaburu se mangkada ka pasar. Tape oreng se seggut ngancae aba’na ta’ dhateng tora. Saridin posang polana aba’ dibi’na ta’ kenceng mangkat mon ta’ abareng Marto.

Ajamma Saridin akongko’ pan-barampan kale. Ngabala aba’na la siyap se atarunga. Nase’ sapergem se eberri’i Saridin la tadha’. Saongguna nase’ sapergem ta’ makennyang aba’na, tape Saridin ta’ kera aberri’ pole polana badha se ngoca’, ajam se eadduwa kodu ta’ kennyang ban ta’ lapar.

Ajam se lapar ta’ gesset se atarunga. Sabaligga, ajam se kennyang gallu’ lesso se abuwanga. Daddi ajam se eadduwa kodu pakane sakone’.

Saridin ngala’ HP kaangguy nelpon Marto se ta’ gellem dhateng. Nyamana Marto la esare. Tape sabelluna Saridin mece’ tombol se badha gambarra telepon abarna biru dhaun, Marto ngolok dhari jauna. ”Din, mayu’ se mangkada!”

”To, ba’na ma’ ta’ duli dhateng, ba’na gi’ entar ka dhimma?”

”Sengko’ kadhatengngan tamoy, Din. Ta’ nyaman mon ta’ esoro toju’ gallu.”

”Sengko’ pangarana nelpona ba’na. Sangkana sengko’ ba’na la ta’ entara ka pasar.”

”Sengko’ paste entar ka pasar, Din. Sengko’ terro nangaleya ajamma ba’na mennang pole.”

Samarena ata-banta ban Marto, Saridin ngala’ baddhana ajamma. Baddha jareya ekagabay dhari belladda perreng se eraos patepes pas eanggi’. Saridin makalowar ajamma dhari korong se bunter pas epamaso’ ka dhalem baddhana. ”To, ba’na se nyettir sapedhana sengko’. Sengko’ se neggu’a ajamma.”

Sapedhana Saridin eodhi’i bi’ Marto. Saridin agunjing e budhina sambi neggu’ ajamma. ”Baramma mare kabbi la, Din?” Marto atanya.

”Sip! Mayu’ mangkat.”

Romana Saridin ta’ jau dhari pasar. Saridin gun buto bakto dhupolo menit se dhapa’a. Sadhapa’na ka pasar, Saridin laju ajalan ka kennengnganna ajam sabung. E pasar jareya oreng-oreng la padha enger, asorak polana ajam se eaddu. Saridin ngabas ajam-ajam se eaddu sambi ngeppe’ ajamma dibi’. Marto gi’ markir sapedhana Saridin. Epapolong ban sapedha-sapedha se laen.

”Ajamma sapa se eadduwa karena?” settong oreng lake’ raja anga’-lenga’ nyare oreng se ngadduwa ajamma.

”Sengko’!” Saridin ajalan entar ka oreng jareya nyambi ajamma.

”Andhi’na sapa pole?”

”Sengko’ngadduwa,” settong oreng lake’ maju masemma’. Oreng jareya ngeppe’ ajamma.

”Barampa tarowanna?” Saridin atanya.

”Rp 2 juta!” oreng se ngeppe’ ajam ajawab.

”Ajareya sakone’ gallu. Sengko’ bangal nyaba’ Rp 3 juta.”

”Iya, sengko’ nyaba’a Rp 3 juta.”

Samarena jareya Saridin ban oreng se ngeppe’ ajam ajalan magi pessena tarowan ka oreng lake’ se raja gi’ buru. Ajamma Saridin eocol gallu ka tengga lapangan pas andhi’na mosona. Kabbi ajam jareya la padha ngoso’ pas padha saleng tembung. Olle sapolo menit ajamma Saridin nyampar mosona, nyampar matana. Ajam se esampar robbu pas ta’ jaga pole.

”Ajamma sengko’ mennang pole,” oca’na Saridin, perak. ”Pessena tarowan jareya andhi’na sengko’ kabbi.”

Oreng se ajamma kala ngoso’ ta’ tarema. Oreng jareya ajalan entar ka Saridin. Saridin se neggu’ pesse bannya’ ta’ ngabas oreng jareya. Oreng jareya neggu’ silet e tanangnga. Tape Saridin ta’ tao.

Oreng jareya nyocco tabu’na Saridin kalaban siledda pas buru. Saridin athowat polana sake’. Dhara agili dhari loka. Samarena jareya Saridin robbu pas ta’ jaga. Saridin mate.

Marto posang ngabas Saridin se mate. Saongguna Marto terro nolonga Saridin tape tako’. Samarena mekker ban mekker, Marto buru dhari pasar se ramme, adina kancana se mate. (*)


*Ubaidillah Hasani. Lahir pada 1996. belajar menulis sejak di Pondok Pesantren Annuqayah Latte.

*Carpan kasebbut epetthek dari serrat pote, se jugan emuat  korran Jawa Pos Radar Madura (JPRM) e are Ahad, 7 Agustus 2016. Tor maso' dhalem buku "Tora Satengkes Carpan Madura." 

Post a Comment

0 Comments