Ta’ Jujju Bine

TA' JUJJU BINE


SAMHADI. Bannya’ oreng ngolok Sam. Badha se ngolok Pa’ Sam. Omorra ka bulan dhateng toju’ ka pa’polo empa’.

Maske la abak towa, orengnga lebur akanca. Salaen pakanca, Sam baranca, saengga bannya’ oreng se kennal. Bi-lebbi bun-kalebun ban ponggaba kacamadan. Kabbi ce’ akrabba.

Salaen kaganthengan ban kapenteranna, badha settong se daddi jajuluk monggu dha’ Sam. Ta’ andhi’ bine. Banne keng polana ta’ paju bine otaba ta’ lalake’. Tape, keng gi’ ta’ kenceng.

Bannya’ ban-paraban ban dha-randha e kampongnga se nyaba’ pangarep esto ka Sam. Tape, kabbi tadha’ se elajjai. Sam tako’ sala mele. Padhana gi’ lamba’ se sala mele sir-gasiran.

Bila pon mole dhari balai disa, Sam ta’ tobang se apol-kompol bi’ ngangodhadan. Sabban are.

Biyasana, ju’-toju’ e barungnga Ceng Salangor. Asandhing HP. Amaen Facebook, Line, WhatsApp, BBM, ban Game.

Mon badha oreng se parlo dha’ Sam, nyarena maste ka barungnga Ceng Salangor. Banne ka bengkona dibi’. Banne keng polana Ceng Salangor andhi’ ana’ paraban. Tape, keng barung se ekennengange aropa’agi parampowanna na’-kana’ ngangodhadan. Saenggana Sam betta e barungnga.

***

Adan Duhur molae alangngoy e pangedhingan. Reng-oreng ngeler mangkat ka masjid. Gun pera’ Ceng Salangor se ta’ mangkat. Marga ajaga binena se parappa’na sake’. Aba’na ta’ mangga se adina’a binena kadibi’an.

Ta’ abit parana dhari adan Duhur, Sam dhing-ngendhing dhari dhaja. Asandhang kaos, cekka’ songko’, ban sarong e badanna. Ropana, Sam dhateng dhari masegit. Dhari barung se ekennengnge, masegit jareya ta’ kose jau.

”Badha apa Sam, ma’ dhing-ngendhing?” tanyana Ceng Salangor.

”Buh, empon, Ceng…pulsa obus ecapo’ nelpon ka taretan se badha e Malaysia,” jawabba sambi magarusu.

”Tore, Ceng, esse’e nomer kaula, sagame’ ebu,” oca’na Sam bila dhapa’ ka semma’na Ceng Salangor.

Ceng Salangor ce’-mece’ HP-na. Sakejja’aggi’ HP-na Sam pas amonye.

”Ampon maso’, Ceng,” oca’na Sam sambi ngabas ka Ceng Salangor se onggu’.

Samhadi toju’ man-nyaman e lencak perreng. Lencak perreng e penggirra barungnga Ceng Salangor. HP-na cekka’ notobi kopengnga se kangan. Cacana ranyeng, maenger barungnga Ceng Salangor.

”Ja’ nger-enger ra, Sam!” Ceng Salangor sambi pek-kepeggan ngabas Samhadi se ta’ dhing-mangedhing.

Pan-barampan kale Ceng Salangor ngoca’. Pe’-sampe’ Sam edulit bareng Ceng Salangor.

”Bu’ Koneng-nga sake’. Ja’ nger-enger!” sowarana Ceng Salangor re-lere.

Samarena epanglo, Samhadi pas ambu ta’ acaca. HP-na epate’e.

”Eih, songkan napa, Ceng?” Sam ngoba patoju’na.

”Ke’ tabu’, Sam,” jawabba sambi toju’ e penggirra Samhadi.

”Ma’ ta’ epareksa, Ceng?" Masemma’ ka Ceng Salangor.

”Mare la. Ca’na dukter, keng polana seggut ta’ ngakan,” jawabba Ceng Salangor sambi noro’ bunte’
e budhina Samhadi se nojju dha’ binena Ceng Salangor.

E pangabasanna Samhadi, binena Ceng Salangor asapo’ samper leres bathek lasem. Robana pote
olay. Padhana se ta’ adhara. Apa pole, bila esedding kole’na bi’ Samhadi, panas akantha biddang ngalkal.

Samhadi ta’ metto caca ngabas binena Ceng Salangor se sake’. Cengngeng. Enga’ dha’ odhi’na Ceng
Salangor se ta’ andhi’ katoronan. Odhi’na gun pera’ kadhuwa’an bareng binena. Ceng Salangor pajat andhi’ taretan. Keng aburu lako ka Saudi daddi TKI. Saenggana rangrang mole.

Ngabas odhi’na Ceng Salangor, pekkeranna Samhadi tabentor dha’ odhi’na dibi’ se ta’ andhi’ bine.

”Ba’ sapa se aladina sengko’ bila la sake’?” karettegga Samhadi sambi kalowar dhari pangkeng kennengnganna binena Ceng Salangor se dhung-tedhungan.

”Engko’ banne keng ta’ abineya. Tape ta’ nemmo babine’ se teppa’ ban sepa’. Apa pole e jaman sateya,” karettegga sajan nyolcol. Sam majuket toju’ e lencagga Ceng Salangor. Ta’ laju mole otaba abali ka barung se biyasa ekennengnge.

Pekkeranna aoleng, pe’-sampe’ ngandhas ka sir-gasiranna se lamba’. Maloka atena kalaban ta’ adhara. Kadhang rassa terro andhi’a bine badha. Tape, bila enga’ ka careta se sabellunna, Sam katon ta’ karep. Tako’ koceba se kapeng dhuwa’.

Monggu Samhadi, oreng abine banne gun parkara napso. Banne kaangguy kaparlowan sakejja’. Buto pekker lanjang. Tako’ kasta jang budhiyan.

Mon sala mele, bisa arosak ka se laen. Banne gun pera’ aba’na, tape oreng towana, tan-taretanna, ban balana noro’ malo. Sam ta’ terro matodhus oreng. Melana, Sam terro teppa’a nyare babine’ se ekapolonga saodhi’na.

***

Teppa’ are Sennin, baja laggu. Samhadi andhi’ janjiyan bi’ ca-kanca ponggaba disana ka’angguy kaolemman dha’ kabinna ana’na Retno. Retno aropa’agi sala settong ponggaba disa. Ana’na ngodha’an ban Sam, gi’ ta’ ganjil ka salekor. Tape, la bangal abine.

Sam ban ca-kancana areng-bareng mangkat ka romana Retno. Kaonjangan kabin, noro’ bunga. E lan-jalan oreng alir-bilir. Minya’ ro’oan nyareddhem. Angguyya reng-oreng se kaonjangan acem-macem barna.

Se ajalan la napa’ ka bengkona Retno. Dhapa’ ka labang kowar, Samhadi sabarenganna asalaman toro’ gilir dha’ Retno se parappa’na ngamba’i tamoy. Teppa’ ka giliranna Samhadi, Retno alerek ka budhina Samhadi. Padhana badha oreng se esare.

”Kemma binena Sam, ma’ ta’ ekeba?” Retno atanya sambi ja’-gaja’.  Samhadi nger-nyengnger todhus, sambi terros maso’ ka dhalem kennengnganna jang-onjangan.

E dhalem, Samhadi ta’ bu-ambu se eco-koco ca-kancana. Tape, Samhadi ta’ kala akkal. Jawabanna aekkel, kadhang alawa’. Nemmo bai alasan se ekajawaba Samhadi bila ca-kancana mon-semmonan ka aba’na. Tape bila la teppa’ ka Retno se co-ngoco, Samhadi maste pera’ odhi’ nyengnger.

”Tang ana’ reya angodha’an bi’ ba’na, Sam. Tape la abine,” ca’na Retno. Sam ta’ nemmo jawab.

”Baramma ba’na ma’ kala ka tang ana’?” ca’na Retno pole. Sam gun bisa malengos.

”Sambi’na ekagabaya apa ollena alako mon ba’na ta’ abine?”

”Areya ongguwan, Sam, ba’na arapa ra ma’ ta’ abine?”

”Kaula gi’ ta’ kenceng, Ka’,” jawabba sambi sem-mesem balibis.

”Ta’ kenceng apa keng ta’ paju, Sam? Mon ta’ paju, mara enyareyagiya.”

Samhadi aseng-galiseng. Robana mamindhar sambi nondhu’. Ca-kancana ala’-gella’ ngedhingagi oca’na Retno. Tape, saellana ngabas Samhadi se cora’ ngoso’a, se agella’an pas ambu sakaleyan. Esep.

Slopeng-Sumenep, 22 September 2015

*Budi Santoso. Lahir di Sumenep. Merupakan Alumni STKIP PGRI Sumenep, prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
*Carpan Tersebut pernah tayang di Jawa Pos Radar Madura (JPRM) pada edisi Minggu, 4 Oktober 2015 dan juga masuk antologi buku "Tora Satengkes Carpan Madura (2017).

Post a Comment

0 Comments