Paraban Elang

PARABAN ELANG

PARABAN se obu’na sabau rowa lako daddi kakandhan otama dhalem caretana reng-oreng. Kabbi oreng tao ja’ paraban rowa nyamana Sri, ana’na Pa’ Kalebun Ali. Bannya’ lalake’ se terro ka paraban jareya. Bannya’ keya se alamara, tape etola’.

Otamana ana’na Pa’ Bupati. Ja’ toro’, orengnga gantheng ban sogi. Tape, ta’ tao arapa Sri ma’ nola’ lamaranna.

Sapa se ta’ tako’a sateya. Ngabas langnge’ se biyasana tera’, sateya aoba daddi petteng nako’e. Aeng se gaggar dhari langnge’ molana tong-settong, bit-abidan gaggar agalumpo’ raja.

Kabbi oreng tako’ se kalowara dhari romana bang-sebang. Mele sapo’ ban bantal akagabay peleyan otama. Kelap ban guntor daddi nambai rassa se nako’e.

Sabatara jareya, badha paraban se nyamana Sri mala mele ajalan narabas ojan katembang abulun sapo’ ban bantal e dhalem pangkengnga. Badanna bacca kabbi. Saengga legget badanna etemmo, seksi.

Sri terros ajalan. Dhapa’ ka partellon, Sri acaca ban oreng lake’ se lebbi tenggi dhari dibi’na. Lalake’ jareya ngangguy jaket celleng. Ta’ tao apa se ekacaca. Sri laju noro’ bunte’ e budhina lalake’ jareya.

***

Dhari kadaddiyan bakto rowa Sri ta’ tao badha e dhimma. Elang. Tadha’ se tao badha e dhimma. Eppa’na se jellas-jellas kalebun bangal ajanji ka oreng se nemmo Sri. Pa’ Ali ajanji, mon badha 
lalake’ lanceng se nemmo Sri andhi’ ha’ ngabine.

Mon se nemmo babine’, saparo artana Pa’ Ali ebagiya. Kabbi oreng abillai nyare Sri kalaban alasanna bang-sebang. Badha se karana terro ngabina Sri. Badha keya se terro ka artana Pa’ Ali.

Ta’ mele lake’ lanceng, towa, ban babine’. Tape, dhalem nyarena jareya bannya’ lalake’ lanceng se noro’. Sampe’ lema bulan Sri ta’ etemmo keya.

Bannya’ se ta’ nerrossagi usaha nyarena. Se asalla bannya’, sateya daddi lema oreng lalake’. Lanceng kabbi.

Pa’ Ali la posang. Badha sala settong dhari lema’ lalake’ jareya anyama Anwar. Orengnga ta’ kala gantheng dhari ana’na bupati se tao alamar Sri e bakto rowa. Alasanna Anwar noro’ nyare Sri polana ta’ tega ngabas paraban elang.

Ja’ toro’ sabellunna tao dhari foto. Anwar ta’ tao atemmo. Apa pole andhi’ rassa terro ka Sri. Anwar oreng disa laen. Polana ngedhing kabar ja’ badha paraban elang e disa lain, Anwar gaggarra noro’ nyare.

***

E kennengngan jau dhari Anwar se nyare, Sri toju’ sodek sambi onga’ ka langnge’. Mowana paggun raddin. Tape, badha se ane dhari paennengnga.

”Ba’na sateya kadibi’an,” oca’na lalake’ se ta’ esebbut nyamana.

”Engko’ gi’ paraban. Apa maksodda ba’na ngeba engko’ dha’enna’?”

***

Anwar terros nyare ka man-dhimman. Sabadhana jalan se etemmone, Anwar jalane. Ta’ tako’ badha 
rampok otaba keban galak se bisa maelang nyabana.

Malem la dhateng. Dhapa’ ka settong disa, Anwar neng-enneng e barung kene’ se badha e penggir jalan. E barung jareya ra-kera ennem oreng lalake’ ju’-toju’. Ta’-careta’an genna’ ban biddangnga.

”Dha’emma’a, Cong? Lem-malem baja teya?” oca’na oreng se akaos pote.

”Kaula nyare paraban, Pa’. Paraban ganeka pottrena kalebun. Ampon lema bulan elang. Kera-kera dha’ ka’dhimma gi, Pa’?”

”Sabban badha keya enga’ reya, Cong. Sampe’ tello taon ta’ etemmo. Mon-temmo paraban jareya gila. Bannya’ na’-kana’ se epate’e. Bida pole mon atemmo ban lalake’ lanceng.”

”Epakadi ponapa keng, Pa’?”

”Lalake’ lanceng jareya laju egiba paksa ka settong kennengngan. Marena jareya, paraban jareya adha’ kabar. Adha’ se bangal alaban paraban jareya. Polana, laju epate’e ngangguy are’. Sapana ba’na keng se elang jareya?”

”Banne pa-napana kaula, Pa’. Kaula gun neser manabi badha paraban ta’ jellas badha e ka’dhimma,” Anwar ban pa’-bapa’ se badha neng e barung jareya terros acareta sampe’ pokol satengnga settong.

Ngaga’ reng-oreng bubara, badha sowara cerrengnga ne’-bine’ e jauna. Kabbi anya-tanya, badha apa. Badha se ngusullagi entara ka somber sowara. Badha keya se nola’. Tape, Anwar bangal kadibi’an, entar ka somber sowara.

”Ella, Cong, ja’ entar ka dhissa’! Babaja.”

”Pasera oneng garowa oreng se esare kaula, Pa’.”

”Ca’na ba’na la. Sengko’ ta’ ro’-noro’a.”

E bakto malem jareya keya, Anwar ajalan kadibi’an. Alebadi ombet. Monyena mano’ kowek ban angen ta’ madaddi Anwar ambu se nyare. Bit-abidan, cerrengnga ne’-bine’ ekedhing pole.

Jalanna Anwar jan gancang. Anwar bu-talabu. To’ot ban tanangnga loka adhara. Tape, Anwar paggun ajalan. Sowarana babine’ rowa jan samma’.

Anwar maambu tengka’na se lekkas akantha kelap teppa’na nangale bannya’ koburan se ecapo’ tera’na lampu. E tengnga koburan badha lalake’ se nyeksa babine’ sampe’ metto dhara.

Mare jareya lalake’ jiya pas toju’ asela. Ta’ tao apa se elakone. Lalake’ jareya meddem sambi ca-maca. Anwar yakin babine’ rowa Sri. Mangkana Anwar nerrossagi alaban lalake’ se ta’ jellas ano apa.

Ta’ ngantos abit, Anwar laju nerkem mowana lalake’ se ta’ jellas rowa. Babine’ rowa tacengnga’ ngabas se elakone Anwar. Sabatara jareya lalake’ se ta’ esebbut nyamana nerkem Anwar keya.
Dhara kalowar dhari elongnga Anwar.

”Sapa ba’na?” Lalake’ jareya atanya.

”Engko’ Anwar. Engko’ ngoneyana babine’ se eerrep ba’na.”

”Ba’na ta’ tao pa-apa se elakone engko’. Daddi neng-enneng bai. Mole ka romana!”

”Engko’ ta’ moleya sampe’ bisa ngeba babine’ reya. Sambi’na babine’ reya gi’ paraban. Akagabaya apa ban ba’na?”

Apangrasa peggel, lalake’ jareya nerkem pole ka mowana Anwar. Saengga mowana bannya’ dharana. Tape, Anwar paggun alaban keya.

***

Sataon samarena kadaddiyan malem rowa, Sri apangrasa kerrong ka Anwar polana abit ta’ katemmo. Anwar bisa makala lalake’ rowa. Sri dibi’ ta’ tao arapa lalake’ rowa ma’ ngeba buru aba’na. Lalake’ rowa lakar kancana Sri e bakto asakola. Sataona Sri, lalake’ rowa ta’ jahat.

Saroju’ ban janjina Pa’ Kalebun, Anwar epajudhu ban Sri. Tape, Anwar ta’ endha’. Alasanna ta’ ekabala ban Anwar ka Pa’ Kalebun. Saengga Pa’ Kalebun posang. Tape, Pa’ Kalebun bisa narema kapotossanna Anwar.

Sri gi’ paggun paraban sampe’ sateya. Sri ajanji ka eppa’na ban ka Anwar bakal ngantos sampe’ Anwar endha’. Ta’ tao sampe’ barampa taon laggi’.

*LY Bintang
*)Ajar e Sanggar Sareyang MA 1 Annuqayah Putri tor Forum Lingkar Pena (FLP) Ranting PPA Latee II.

*Carpan e attas epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura (JPRM) eccaban Ahad, 17 April 2016

*Carpan Kasebbut jugan akompol dhalem Buku "Tora Satengkes Carpan Madura (2017) 

Post a Comment

0 Comments