Kembang Paraban

KEMBANG PARABAN

LANGNGE’ nyang-kornyangan. Bulan ngombar on-laon, sonarra nampes dha’ kaca candhila. Angen ngalesser malembay janor. Namong kaasreyan malem ta’ padha kalaban essena dhadhana Nur Astuti’. Babine’ lema bellas taon raddin onggu, maske ta’ sakasohor karaddinanna Pottre Koneng.
Astuti’ maposang pekkerra reng lake’ mon tapapas matana se molka’. Aeng matana ngaremmes, pekkerra ngalabang sambi manjeng neng e candhila. Adhais ngadhep ka langnge’.
Garigi’na se angrajung dhuri ngosap aeng matana e pepena. Angen se ngalesser ta’ bisa macellep dhadhana. Pekkerra se nyalebang elang nyakaleyan saellana Haruddin ngolok. ”Astuti’, duliyan totop candhilana, ta’ tedhunga gi’, kan la malem?”
”Enggi, Pa’, mangken dhimen,” Astuti’ laju ngentep candhilana.
Akantha ate se rengsa, pekker potek agumbek. Tedhung agulibang ka kangan-kacer. Mata ta’ bisa meddem. Dhalem ngen-angenna enga’ ka parembaganna eppa’ ban emmana’.
Sabellunna, Astuti’ gun ngedhing dhari oreng, ja’ aba’na badha alamar. Astuti’ ta’ maddhai kabar ganeko. Esangkana gun agaja’, kabar ganeko gun kabar mano’.
Mare Isya’ Astuti’ dhateng ngaji. Sanapa’na ka romana pas ngolok salam ban  nyeom astana eppa’ ban emma’na. Bakto ganeko Armina nganggi’ teker neng e pas-pasanna romana.
”Ma’ buruwanna emma’ ban eppa’ sabbar ban ta’ biyasana lem-ngalem ka sengko’?” Astuti’ ngagarungngong dibi’. Eppa’ ban emma’na padha sem-mesem agandhu’ semmo.
”Badha ponapa, Pa’?” petanyana Astuti’ sabellunna maso’ ka pangkeng, mokka’ ruku, ban nyaba’ Qur’an.
”Enja’ tadha’ apa,” reng towa lake’na Astuti’ paggun ngaleng. Armina ngagarudus marengkes takerra sambi buru ngala’ dhung-kodhung ka dhalem pangkeng. 
”Waalaikum salam, Panjennengngan? Ngereng alonggu,” Haruddin ngatore dha’ tamoyya ka kobung. Armina buru ka dhapor nyaba’ jebbung on-so’onna tamoyya.
Ngalotthak monyena cangker. Sajan akathek pekkerra Astuti’. Rassa bingong padha badha. Ka bara’ ka temor ngekke’ garigi’ dhalem kamarra. ”Tuti’, duliyan dha’enna’.”
”Enggi, Ma’. Badha ponapa?”
”Duliyan ra, ja’ nya’-tanya’an mon eolok reng towa.”
”Reya’ kobi ban jajan bagi ka tamoy,” Armina ajuluwagi talam. Astuti’ ajalan, pekkerra posang. Aba’na juriga ja’ katamoyan oreng se bakal daddiya mattowana. Juriga saellana nangale jebbung aesse esser sagenna’na. Berras, nyeyor, mennya’, gula, kobi, ajam, ban enlaenna.
”Pa’, ka’dhito kobina,” Astuti’ ngolok Haruddin dhari lowarra labang.
”Reya’ maso’ dha’enna’, Bing, asallim ka eppa’ ban emmana’na Hosni,” Astutik on-laon maso’ ka kobung.
”Panjennengngan, Man, Bi’?” Tanangnga se magi kobi ngetter.
”Ya, Bing. Ba’na la temmo raja sateya. Tekka’ ma’-semma’ rangrang tatemmo. Engko’ ta’ le-mole neng e disana oreng,” petotor Haniya sambi sem-mesem.
”Enggi,” sakeccap panyambidda Astuti’. Duli kalowar dhari kobung, keng ta’ maso’ ka pangkeng. Kopengnga etalpe’agi ka tabingnga kobung, ngedhingngagi parembaganna Haruddin ban Sahe. Aeng matana agaribis. Buru ngontallagi talam ka lencak e dhapor.
Astuti’ nanges gut-sergudan ngedhing ja’ saongguna kadhatengnganna Sahe ban Haniya ganeko nantowagi tanggal otaba didinan. Ban saongguna Astuti’ pon mare elamar, coma ta’ asa’-kasa’ polana ta’ ababakalana. Kan ta’ ekabala polana Astutik molae dullu pajat ta’ endha’ epabakale.
***
BAKTO se etantowagi pon dhapa’. Are Kemmes, tanggal pa’ bellas bulan Reyaja. Astuti’ epakabin onggu ban Hosni. Esson ngajaggur. Kakejungan le-kaleleyan. Tamoy ondur-dhateng. Pangantan lake’ sem-mesem. Bibirra pangantan bine’ nyot-maronyot, aeng mata adaribisan.
Bisan padha bisa asaragaman. Haruddin ban Armina, Sahe ban Haniya akalambi bathek agambar mano’. Ta’ ambu tanangnga ejuluwagi nyallimi tamoy. Ta’ edhep ka rekongnga ban marongo’na Astuti’ e kowadhi.
Tamoy la padha mole. Kabadha’an ngocel seppe. Kare dhi’-majadhi’. Sajan malem Astuti’ tamba posang. Molae gu-laggu sabuter ta’ kamaso’an raseggi sakale.
Astuti’ eater ka pangkengnga mon emma’na sambi ecacae elos-alose. Astuti’ dhung-matedhung, Armina kalowar. Hosni maso’ ta’ asa’-kasa’. Pangarana aganteya kennenganna mattowana.
Bakto Hosni buru nyeddinga kole’na bine, Astuti’ abintal nyakaleyan. Acerreng saja-kajana. Reng-oreng, tamaso’ reng towa dhuwa’na, padha bingong. Dhu baramma se entara ka pangantan anyar.
Sanonto Haruddin ban Armina se talebat posang. Nga-tengnga malem ana’na long-callongan. Aba’na todhus ban malo ka tatanggana. ”Apa, Bing, ambu, Na’, todhus ka oreng,” Armina nyander los-ngalose.
Astuti’ ta’ nyaot, dhung-matedhung pole. Armina kalowar on-laon. Hosni nyander pole. Astuti’ jaga pas makalowar ladding. Barang se eteggu’ ecer-toccerragi ka Hosni. Hosni nyorot on-laon sambi ngangka’ tanang.
”Sakeng mon ba’na nyander ecoccowa tabu’na,” matana Astuti’ mera padhana se leddu’a, badanna apandhi pello ban ta’ tao ka tako’.
”Iya, engko’ asompa ta’ nyanderr pole. Tape buwang laddingnga,” Hosni tapegga ban seyal. ”Duliyan, dhung-tedhung, enja’ engko’ ta’ nyeddinga pole.”
On-laon Astuti’ marobbu, mereng ka temor aolo dhaja. Tape, ta’ ngeddha. Badanna arassa panas padhana se eserame biddang. Hosni marobbu keya mereng ka bara’ aolo ka dhaja. Maske gun aella’ elas salambar ban sangger salonjur Hosni ta’ bangal nyedding pole ka Astuti’.
Gu-laggu, Astuti’ paggun ta’ kalowar dhari pangkeng. Ta’ mandhi ban ta’ ngakan. Hosni amet ka mattowa dhuwa’na. Amet moleya ka bengkona dibi’ kaangguuy matennang pekker. 
Tape etos-antos tadha’ mole angger sabulan. Teng-dhatengnga pas ngeba dalubang se aesse sorat tellak.
Harudin pas apangrasa ja’ judhuna ana’ ta’ kenneng napsowe. Ta’ gampang daddi reng towa. Mon sala ajalane, bakal ekabangale na’ poto. Andhi’ ana’ paraban akantha ngobu kembang pametthedan se ambu seram ban buthok sabban are. 
Parlo ekaemane ban eperte. Judhu pasthe ban pate, pangeran settong se ngataowe. Kasta dhateng ta’ apangapora. Dunnya elang egabay karja. Otang raja eman-dhimman se ekabandha.

Jakarta, 26 Juni 2015
*Uswatun Hasanah, Laher e Totosan. Asakola e MI-MA Miftahul Ulum Tangbatang, Sumenep. Salaen paneka ajar e Komunitas PELAR STITA Sumenep tor LKSB PANGESTOH Net_Think Community.
*Carpan e attas epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura eccaban Satto, 8 Agustus 2015.
*Carpan paneka jugan akompol dhalem buku Tora, Satengkes Carpan Madura, Desember 2017 (hlm 319.
Post a Comment

0 Comments