Eapol

Carpan Berpisah

TA’ bannya’ se earep sengko’. Aba’ la cokop seddheng ngarassa’agi manes pae’na odhi’. Gun cokop ngodhi’i ana’ bine, aba’ la arassa ce’ bungana. Dhari kobi sampe’ aoba dha’ deng gula sakeng dhari apessa aba’. Gun bisa napet dhadha ngajalane odhi’ sapaneke. Ajelling ana’ ban binena oreng ce’ sampornana se eengone. Seddheng ana’ ban binena ba’ dibi’ ken coma bisa narema kabadha’an se padhik neka.

Malem ta’ cokop rassana notobi mellass  jalanna odhi’. Bantal ban kasor ta’ cokop lembu’ kaangguy matedhung aba’. Ra’i dhateng ngoca’ salam pon ta’ kedhing, ken sowarana se sera’ tor kasar majaga buluna kole’.

”Bisa mangkat Le’ Hasan malem sateya? Engko’ nemmo jalan kaangguy mamangkat hedha ka Malaysia. Dina orosan ongkos apa ca’na sengko’,” koca’na Ra’i sal ba’ dibi’ kalowar dhari roma.

Roko’na nyembur ka man-kamman. E dhalem ate rassana bunga ngedhing kabar sapaneka. La cokop sabbar rassana aba’ odhi’ e Madura majalan elmo koca’na oreng towa mare lo’ ngapessagi dhabuna ru-guru se ampon apareng amanat sopaja ngajar abakte saampona lolos dhari kuliah. Tape aba’ lo’ kowat ajalane odhi’ se ta’ etemmo olo-onjurra sabban arena gun ngarep pesse ollena ngajar se bannya’na Rp 300.000. Seddheng kaangguy notobi otang neng toko saos pon ta’ cokop.

”Ella bendher onggu oca’na Suli se acareta ja’ Ra’i reya lakar blater. Bangal nolong onggu dha’ tang kasossa’an, make saongguna Ra’i reya amoso sareng dhupopona tang bine se sateya daddi klebun. Maklum bai, Ra’i reya toman acalon klebun ken kala. Tape make klebun dhupopona tang bine reya, ta’ toman pas abantowa dha’ aba’. Nang-mennang Ra’i endha’ nolong ka teya’an reya.”

”Sengko’ moleya, Le’, bi’ sengko’ adhante’a ba’na reya e Pasar Tana Mera, soalla kanca laenna badha se dhari man-dhimman. Mare lo’ ruwet. Dina bi’ sengko’ edhante’a hedha reya e dhissa,” koca’na Ra’i.

Seddheng tang bine dibi’ ropana la abit ngedhingngagi e penggirra labang. Aeng matana acapcapan enga’ ojan. Namun aeng matana ta’ ngorange roba raddinna. Ana’ e dhalem kamar la ato’-bato’, padha sareng sebellun-sebellunna.

”Dho kaka’, tega’a onggu hedha se agina’agina sengko’ ban ana’na hedha?” Sowarana dhalem nyebbit dha’ perro’ rassana. ”Ayo rapa ja-kaja, dina mase lo’ cokop odhi’ e dhinna’.”

”Sapa ale’ se tega agina’agi hedha ban kacong e dhinna’? Coma engko’ mangkat reya banne ken norodi napso. Lo’ kowat rassana ajelling kabadha’an se enga’ reya. Sabban are se ekakana nambun tang-taotang. Dina ekhlassagi engko’ mangkat.”

Aeng matana terros nyapcap ka tana. Tak nengale dha’ tengka gulina sengko’ se la siap mangkadha karena rang-barang se bakal ekeba’a ampon la badha e dhalem ettas. ”Emmak…” Sowara e dhalem kamar acampor kalaban batok se terros materros basa. Kacong se kabit gella’ tedhung ropana la jaga. Paleng ngedhing margana tangessa tang bine se ta’ gellem ambu.

”Emmak, mangkada, Na’, nyareya pesse se bannya’ mare hedha budhiyan bisa asakola, bisa dhapa’ daddi oreng se sukses. Maske engko’ banne contona.”

Kacong arambat menta emben dha’ embo’na. Engko’ kalowar dhari roma. Ropana Bi’ Tira, tatangga jadimor la badha e taneyan sambi berka’.

”Matoro’a tang ana’ bine, Bi’, engko’ epaste mangkat sateya ka Malaysia,” sambi eciyom bi’ sengko’ tanangnga Bi’ Tira se saongguna aropa’agi majadhi’ dhari oreng towana sengko’ se la tadha’ omor. Ejelling bi’ sengko’ aeng mata dhari bine se kabit gella’ ta’ lem ambu se nanges. Capcaban aeng matana, seddheng sengko’ ken darma napet dhadha.

Sajan jau bi’ sengko’ ejelling klennaba aeng matana tera’ etembung senadda lampu. Soko la pak-tepakpak ngajalane lorong se petteng ajalimudan. Lo’ ekatelak mon malem ancorra aspal se ken ecapcabi enga’ gulali. Padha sareng atena sengko’ se ta’ ro-karowan ancorra karena bakal apesa’a kalaban ana’ bine.

Atole sengko’ dha’ budhi sopaja bisa ngatela’ pole dha’ robana tang bine. Tape sayang, grumbedda ka’-bungka’an se tombu e penggir lorong la notobi pajellinganna mata. Dhari jau e tengngana lorong se petteng ekatela’ badha sapedha motor se cora’ ambu kabit gella’. Engko’ paham sapedha rowa sapedhana Ra’i. Oreng se bakal maoba’a tang odhi’ dhari malarat sampe’ bisa eabas bala tangga.

Jiya tang kayakinan! Ta’ egarassa sateya tang mata se acapcap aeng mata. Enga ka robana ana’ ban bine. Padahal gi’ lo’ nyabbrang tase’ lengkan.

”Ce’ abidda sedha, Le’!”

”Seporana, Ka’, ken gi’ amet gi’ buru. Me’ gi’ lo’ mangkat, Ka’? Koca’eng edhante’a e Tangkel?” Tanya sengko’ dha’ Ra’i sambi ngosap mata se bacca ta’ ron-karon.

Ropana Ra’i ta’ bannya’ akandha. Langsung eodhi’i sapedha motor se nengneng kabit gella’ ban engko’ esoro ongga agonceng ka sapedhana.

Badha se ane rassana sal engko’ ongga ka sapedha motor. Enga’ badha pa-apa ebabana pa’-tompa’na sapedhana Ra’i. Kadhi’ bungkol rassana. Lo’ se barampa engko’ ka sapedhana ban lo’ jau sapedha motor se ajalan e budhina badha oreng wat-thuwadan acampor bi’ monyena sapedha towana Ra’i se yeb-kriyebben.

”Ambu, Cong,” koca’na pan-barampan kale ekedhing ka kopeng.

”Ambu, Ka’,” koca’na sengko’ sambi nakdak tengngana Ra’i se raja sambada. ”Paleng ken oreng gila, Le’,” koca’nah Ra’I lo’ malaon sakale dha’ sapedhana. Sowarana serak towa maenga’ engko’ dha’ sowaranah Bi’ Tira. ”Ambu, Cong, binena… Nak...”

La… leggi’ lakar Bi’ Tira. Engko’ atole ka budhi. Petteng notobi mowana, tape lo’ masamar dha’ jang-bajangnga dhari kajauwan. Engko’ alonca’ sekaleyan. Cethak langsong mencol teppa’ ka bato. Ra’i maambu dha’ sapadhana. Ibukka’ pa’-tompa’na sapedhana.

Ternyata are’ dhang gabuwan se badha e babana ejjugga langsong ekala’ bi’ Ra’i ban epeddengngagi dha’ tang soko. Ontong tang soko langsong etarek bi’ sengko’. ”Badha apa, Ka’? Sala apa sengko’?”

Ra’i lo’ ngedhingngagi dha’ tang oca’. Pan-barampan kale are’ se eteggu’ tanangnga esebettagi dha’ badan. Kalaban ngetter tor kabater ekenja bi’ sengko’ are’eng, kalaban ceppet. Tanang dhuwa’na Ra’i epotek bi’ sengko’ sampe’ amonye’ ”krek” samarena jaga dhari labu gelle’ ta’ mekker abit engko’ alonca’ kaangguy ngala’ are’ se ngalto’ margana se ekenja ban etondingngagi dha’ cettagga Ra’i. Akherra Ra’i klengnger sambi wat-tuwadan.

Bi’ Tira sambi ngap-klengngaban neggu’ tanangnga dha’ tang dhadha. ”Jiya ken nepo, Na’. Ra’i jiya peggel ka hedha margana apangrasa kalana Ra’i jiah margana hedha eanggep ken pe-ape se adhukung Ra’i,” engko’ ngedhing Ra’i ban Suli bak-rembak e budhinah langgar. Persis teppa’e engko’ adikkeran e langgar marena abajang Esa’.


*Imam Syahroni lahir di Bangkalan, Madura. Kini tinggal di Bangkalan, Madura.

*Pernah tayang di Radar Madura (Jawa Pos Group), edisi 31 Desember 2017 dan juga serratpote.

Post a Comment

0 Comments