Saseba' Pornama Dhin Sutima

Bulan Purnama

AREYA caretana sengko’ ban Sutima.

Biyasana, sabban malem sengko’ lako ju’-toju’ e adha’na roma abareng Sutima. Bila la mare ngaji, Sutima la dhateng kalaban gumbira.

Sateya la pornama pole. Bulan bunter samporna tera’ e jauna. Eabes dhari pettengnga aropa sarabi ra’-tera’ ngamera ngakoneng, nambai tarentem e ate. Ra-kera pokol sanga’an kabudhi, reng-oreng la padha tedhung kabbi, esep, akare monyena jangkrek ban angen se ngaseyer.

Saellana seyang alalakon, mo-temmo sengko’ enga’ ka Sutima. Mo-temmo terro ta’-careta’ana. Adha’-kandha e babana pornama, enga’ se biyasana. Paleng reya se ekoca’ kerrong. Ca’na sengko’ e dhalem ate, polana buru pornama sateya sengko’ ta’ neng ban Sutima. Tape rassana ta’ usa ekacareta sababba. Cokop sengko’ ban Pangeran se tao.

Biyasana enga’ sateya badha Sutima e seddi’na sengko’. Toju’ ngancae sambi acareta ban akandha. Ngabas ondhem se ekoca’ tong-batong. Ngabas bintang sambi nyare se paleng tera’.

Biyasana neng e attas lencak perreng reya sengko’ ban Sutima toju’ ngen-ngangen matennang ate, ta’ enga’ ka bakto. Kadhang tengnga malem badha dara pote se ngabber e attas bubungan.

”Dara arowa, nandha’agi bakto se la lebat tengnga malem,” oca’na Sutima e settong bakto, sambi ngabas ka mano’ se ngabber.

Marena jareya, buru sengko’ ban Sutima apangrasa ja’ bakto la talebat malem. Seppe. Monyena jangkrek ekaedhing acora’ ce’ ranyengnga.

Iya, ropana sengko’ apangrasa kerrong onggu sateya ka Sutima. Lako enga’ ka careta-caretana, ka mesemma, gella’na, ban sakabbinna. Kerrong rassa se acareta’a, toju’ kadhuwa’an ngabas bintang-bintang, ngabas ka ma-romana tatangga, pu-lampuna padhana nang-konang.

Sakabbhinna ekakerronge. Monyena angen, dhaun, jangkrek, dara se ngabber, ban sakabbinna se ta’ bisa ecareta’agi. Sanya’-bannya’na basa e Kosa Kata Basa Madura otaba e buku Kembang Babur ta’ bisa nyareta’agi rassana sengko’ e bakto malem jareya. Tape nyatana katoju’an e seddi’an tadha’ orengnga. Tadha’ Sutima e dhinna’.

Dhu Sutima, sakenga bisa messen kembaranna pornama, terro rassana pornama reya ekerra’a, ebundu’a ngangguy plastik, ekeremagina ka ba’na sopaja ba’na bisa ngabas bila’a bai ba’na terro.  Ma’ le ba’na ta’ eganggu ban oreng se nyatana padha terro ngabasa keya. Baramma, lebur kan?

Jujur, sengko’ tako’, Sutima. Tako’ pornama reya ekala’ reng-oreng. Arowa pornamana sengko’ ban ba’na se lako eabas sabban malem. Sakenga ba’na tao, sateya sajan bannya’ oreng se terro ngabasa. Ngala’ sakencengnga dhateng ka attas lencak reya. Tadha’ pangapora cang-malancang noro’ ngabassagi pornama keya. Cang-malancang ngoca’ ce’ leburra ka tang pornama.

”Arowa dhin sengko’ ban Sutima!” ca’na sengko’ e dhalem ate. Tape parcoma. Reng-oreng paggun ngabas ngala’ sanyamanna matana. Mandeng ta’ akeddep, pera’ sajan ngorange barnana pornama. Tanangnga aba’-koba’ enga’ se terro ngala’a. Kadhang sambi ding-nuding. Sabban malem reng-oreng lako nga’ jareya. Nambai peggel e ate. Kobater la-nyala ka tang pornama.

O-tao malem sateya, e bakto sengko’ toju’ kadibi’an ngabassagi pornama, arassa’agi katarentemman, reng-oreng jareya temmo dhateng, me-maramme kabadha’an, nger-maenger tengnga malem. Pera’ arosak monyena angen, matakerjet jangkrek ban dara, saenggana sakabbina padha buru car-kalacer. Mano’ taseyal, jangkrek takerjet, angen tababeggen edhing sowarana reng-oreng se ramme.

Sengko’ la molae apangrasa ta’ nyaman ka kabadha’an. Sakenga ba’na tao, Sutima, tong-batong la tadha’ bangonna. Bintang-bintang ta’ etemmo kennengnganna. Sakabbinna eparosak, epaancor. Taowa ba’na, bintang la molae kaelangan tera’na. Tako’ nangale reng-oreng ngat-mancengngat.

Aherra, tako’ kasta, sengko’ makalowar ladding paleng tajem dhi’na eppa’ se lako eba-giba ka man-dhimman. Ta’ ngedhingngagi cacana oreng.

Sengko’ paggun jekjek ka tang neyat. Pornama ekerra’ gan sakone’ dhari penggirra, abangon masegi empa’. Econgke’ on-laon sampe’ ekenneng kabbi. Ngastete sengko’ ngala’ pornama, eontallagi ka jauna. Samoga’a bisa dhapa’ ka kennengnganna ba’na, Sutima.


*Lailatul Q. berdomisili di Pondok Pesantren Annuqayah, daerah Latee 1. Bergiat di Komunitas Sastra Café Latte 52. Cerita di atas terinspirasi dari cerita "Sepotong Senja untuk Pacarku", karya Seno Gumira Ajidarma.

*Pernah tayang di Radar Madura (Jawa Pos Group), edisi Minggu 10 September 2017.

Post a Comment

0 Comments