Landaur Mekol Dudul

Landaur Mekol Dudul

ARE rebbu, rop-sorop are. Kae adungngeng e adha’na roma, babana kan pao. Sengko’ ban ale’ toju’ ngedingngagi careta-caretana kae. E seddi’na badha kellana sabbrang ban gula mera, massa’na sarkaja, ban sangngarra jagung.

E langnge’ bara’, are para’ dhapa’a ka poncana. Sabagiyan atotop karena ondhem. Cellep. Angen ngalesser. Ta’-kata’ ramme amonyeyan.

Sambi nyolet pa’-lopa’, kae molae adungngeng.

E settong disa se anyama Banuwaju, Songennep ka temorra, badha kennengngan se anyama Gunong Pekol. Neng e dhissa’ badha settong oreng se ce’ lanjangnga, badanna raja, kole’na ambung, aobu’ lanjang ta’ karabat, nyamana Landaur.

Landaur orengnga serrem nako’e. Mon ngabas matana mera, gigina koneng, ko-kokona lanjang ngacelleng. Bila acaca sowarana raja enga’ monyena kelap. Odhi’na gun emo’ nyare kakan ban aganggu manossa. Ngakan sanyamanna ta’ tao edhimma olle kakanan.

E settong are, Landaur nyare kakanan ka ma-romana oreng. Nyare barang se bisa ekakan. Sanajjan tabu’na kalaparan, Landaur ru-kaburu maso’ ka settong kampong. E dhissa’ bannya’ sabbrang, temon, ban jagung. Perak nangale bannya’ kakanan, sakabbinna ekakan ban ka-bungkana, un-dhaunna. Reng-oreng se nangale laju buru, tako’ etabang otabana epega’. Tadha’ se bangal manglo, apanapole sampe’ ngoja. Bila Landaur dhateng reng-oreng ngetek kabbi aentep labang e romana.

Ke Murahmin se andhi’ men-tamennan se ekakan Landaur ta’ bangal keya ngoja. Nye Murahmin gun bisa nanges polana biyasana tamennan jareya la bisa egiba ka pasar Kemmis dhateng. Tape nyatana la epatadha’ Landaur.

E settong are se laen, Landaur lan-jalanan entar ka semma’na pasar. Sabellunna mangkat, Landaur la mare ngakan embi’ se eowan Mat Rahem. Bi’ kebas dhuwa’, bi’ kacang tello’, tanangnga ban tabu’na bannya’ dhari dharana embi’. Bauna antem mangota’an. Tape Landaur apangrasa senneng polana tabu’na la kennyang coma.

Landaur ju’-toju’ e attassa bato se raja sambi aseyol. Matana ngar-calengaran ka dhalem pasar. E pasar, Landaur nangale oreng bine’ akalambi koneng. Pajalanna meltas manjalin, alessa mara dhaunna memba. Garigi’na angrajung dhuri. Bibirra ngamera abangon jerruk salone. Obu’na lanjang loros abarna celleng. Nyamana Pottre Jennang. Pottre Jennang ajalan sambi mesem ngendha’,andhap asor, kadhang sambi nabar argana rang-barang.

Landaur tacengnga’ nangale oreng ce’ leburra. Nyonar tera’ etembang se laen. Atena ngalesser enga’ angen nembara’, cellep ka dhadhana. Landaur ngabas sambi mekker, ”Oreng tera’ enga’ rowa ba’ nyamana mon ekakan. La-pola bisa makennyang dhapa’ dhuminggu,” pekkerra Landaur.

Aherra tako’ se tera’ elang, Landaur berka’ nabang entar ka tengngana pasar. Reng-oreng e pasar akowak buru nyare kennengngan se aman. Pottre Jennang taseyal nangale kabadha’an temmo salbut. Buruwa ta’ daddi. Se ngabareng padha posang keya ta’ ngarte ka kabadha’an.

Landaur ngamok ka reng-oreng nyoro ngalle,

”Heh, se tera’, se tera’, se koneng, ja’ buru!” Pottre Jennang nga’-lenga’an, mowana pocet. Taseyal nangale oreng juba’ ce’ lanjangnga.

”Ja’ buru ba’na!”Landaur laju mega’ Pottre Jennang sabellunna buru. Eteggu’, epareggem serret.

”Sapa ba’na?”Pottre Jennang atanya ko’-tako’.

”Ba’na mon ekakan ba’ nyamana ya? Bisa kennyang barampa are?” Landaur masemma’ Pottre Jennang ka mowana. Pottre Jennang akowak tako’.

”Sengko’ manossa. Ta’ bisa ekakan ja’,” sowarana Pottre Jennang sajan ngetek.

”Arapa? Dina ba’na ekapolonga. Eobuwa sampe’ raja.”

Pottre Jennang kabingongan. Molae pangrasa ja’ kabadha’an sajan nako’e. Tape Pottre Jennang matennang pekkeran, mekker ceppet baramma carana bisa salamet.

”Sengko’ reya manossa, andhi’ rama ban ebu. Ta’ bisa oreng kor ban-saromban ngeba sengko’,” aherra Pottre Jennang molae asowara.

”Baramma carana ngaandhi’ ba’na?”

”Nambu entar ka rama ban ebu, amet. Ngeba le-olle.”

”Bu, apa jareya?”Landaur atanya terro taowa.

”Rama ban ebu senneng ka dudul. Daddi ba’na nambu ngeba dudul pabannya’,” Pottre Jennang rang-ngarang ma’le bisa mole salamet.

”Bila?”

”Sennin dhateng. Ta’ olle tellat, Rama ta’ kasokan.” Ya dina sengko’ moleya. Mara ocol. Ja’ kaloppae e Sennin,” ca’na Pottre Jennang sambi berka’ sabisana saellana eocol.

Landaur ta’ ajawab polana emo’ mekker se egiba’a.
***

Dhapa’ ka romana, Pottre Jennang nanges kabingongan acareta ka reng-oreng ja’ bakal eentarana Landaur se juba’. Reng-oreng se ngedhingngagi taseyal. Careta-kacareta, aherra kabar dhapa’ ka Pangeran Banuwaju. Pangeran Banuwaju aneyat nolongana ban langsung agabay rencana.

E kennengnganna, Landaur posang nyare dudul se egiba’a. Sabab tako’ ta’ olle pottre se tera’. Ta’ nemmo, gaggarra Landaur agabay dibi’ dudul epabannya’.

Sabellunna are se etantowagi, dudul la mare egabay. Landaur ju’-toju’ sambi mekker bisa ngapolong pottre se tera’. Lagguna gu-laggu nambu duli mangkat. Pekkerra.

Kalagguwanna, Landaur mangkat epalaggu sambi mekol dudul. E kennengngan se laen, Pangeran Banuwaju la maranta cara sopaja’a Landaur ta’ bisa ngaandhi’ Pottre Jennang. Sakabbinna oreng padha sossa tako’ Landaur sampe’ bisa ngeba Pottre Jennang onggu. Are se tera’ e attas nambai bunga atena Landaur e salanjangnga parjalanan.

Dhapa’ ka tengnga jalan neng e settong kampong, kabbi oreng temmo nabbu gaddhang enga’ se esorowagi Pangeran Banuwaju. Landaur taseyal acampor ngejjit. Dudul se epekol dumpa, gaggar ka tana. Reng-oreng kalowar kabbi ngabassagi Landaur ban dudulla se la atompo’ e tana, raja mara gunong.

Landaur peggel ka sabadhana oreng se nabbu gaddhang, ”Engko’ jat paleng ta’ bisa ngedhingngagi monyena gaddhang. Sapa se nyoro ba’na kabbi nabbu gaddhang, ha? Abas ya tang dudul la dumpa. Gaggar tadha’ karena,” Landaur acaca sambi ding-nodhing ka reng-oreng.

”Senga’ ya, abas na’potona, katoronna ba’na kabbi reya, sampe’ bila’a bai ta’ kera ngakan mon ta’ keng ollena nyo’on gaddhang,” reng-oreng taseyal aedhing Landaur abasto.

”Aherra dudul se dumpa jareya daddi gunong, Na’. Rowa pas se ekoca’ Gunong Pekol,” ca’na kae. Tanangnga sambi ngompa’ karena sabbrang.

”Pas daddi enga’ rowa sateya ya, Ke?” ale’ atanya ce’ terrona se taowa.

”Iya. Ca’na caretana oreng lamba’ enga’ jareya. Ambu mayu se maso’a ka dhalem, la malem. Me’ dungkap ojan pole,” kae ngajak sambi marengkes dha-baddha ban karena sangngarra jagung.

Sambi ngeba karena jagung ka dhapor, sengko’ mekker acareta’a caretana Gunong Pekol lagguna bila dhateng ngaji.*Dipetik dari Karya Lailatul Q., mahasiswi Jurusan Ekonomi Syari'ah Instika, Guluk-guluk Sumenep.

*Pernah tayang di Radar Madura (Jawa Pos Group) pada hari Minggu 07 Januari 2018.

Post a Comment

0 Comments