Sello' Babakalan (Kapeng settong)

Cincin Tunangan

NGAPOTE wa’ lajarra etangale

se majang tantona la padha mole

Monggu dha’ oreng paseser, tase’ menangka taneyan se kapeng dhuwa’ salaen taneyan e adha’na romana. Tase’ daddi ora’ sambung odhi’na oreng se re-saare agumantongagi dha’ essena tase’. Tase’ daddi gerdung. Daddi barangka se ngorebi oreng paseser.

Essena tase’ nyepta pangaterro, pangara ban pengaro dha’ oreng paseser se pajat agumantongagi. Tase’ amorba jagat se paleng ngombar janji paste se bakal nekkane hajadda oreng paseser. Cem-macem nyama, cem-macem barna ban cem-macem cara kaanggguy ngaolle hasel pello konengnga.

Mon ekapojur, reng paseser lebbi andhi’ ban neggu’ ka pesse. Bisa ban kellar le-melle ban nyempen barang maske jau dhari rammena kottha. Potongan romana ta’ nandha’agi ja’ oreng paseser menangka oreng ta’ andhi’ otaba mesken. Acem-macem, ana-barna. Anggguyya len-somalen cem-macem arga, cem-macem barna ban cem-macem asal mola; molae dhari angguy asal kapas sampe’ angguy se dhari sottra.

Kabbi oreng padha perak mon omba’ ta’ agulung. Reng-oreng padha gumbira mon angen ta’ abatbat, reng-oreng padha jembar mon galumonganna ondhem tadha’ ngaddheng. Pekker sossa daddi serdhang mon tase’ ta’ nappor kelap asella keddhap, agarudhu’ nyepta guntor e dhadha.

Biruna aeng ban gunjegga omba’ malangngo pakasap e attassa bunte’, sampan, tambangan, parao, ban kapal palajar se mowa’ barang.

”Rassana bula pon ta’ kera majang pole. Paleng kare bitongan are bula abillai odhi’ alaban omba’ alabung angen e tengnga sagara.”

“Aponapa, Ka’?”

“Enten tadha’ nape.”

“Ongguwanna na, Ka’, badha ponapa?”

“Enten, rassana ora’ bula pon ta’ kellar. Omor sajan towa ban tolang pon ngaronyowan kabbi.”

”Manabi panjennengngan ta’ majang, pas ponapa se daddiya odhi’, Ka’, ja’ ora’ gerdungnga roma ka’dhinto tadha’ laen enggi panjengngan.”

”Ta’ ganekana se epekkere bula, mon pas bula ambu ta’ ka tase’ dika ban na’-kana’ neddha’a nape. Ban nape se epangerema ana’na se badha e ponduk”

”Pola pannjenengangan ngagunge pangara dha’ ka kalakowan se laen?”

”Pon bikan na, Le’, bula pas emo’. Ja’ lamba’ mola, dhari se seppo alako ka tase’ kabbi.”

”Gi, manabi panjennengngan ampon kadi ka’dhinto badan kaula ta’ bakal maksa kaangguy paggun ngambat nyaba e tengnga sagara. Ban pole, lalakon e tengnga tase’ bannya’ babajana. Tore mandar gi’ epagampanga manggi risgi maske ta’ ka tase’ pole. Tore me’ pola nemmo e dara’.”

La abit Satrawi se akabin ban Atun. La lanjang bakto ajalane odhi’ kadhuwa sampe’ gadhuwan pottra. Kadhuwana odhi’ apesa dhari oreng towana bang-sebang. Monggu kadhuwana, odhi’ e bengkona dibi’ ban ta’ ngampong ka oreng towa lebbi mardika etembang odhi’ sogi tape ollena ngampong. Kadhuwana sabbar narema ka paparengnga Pangeran. Angguy juba’ lebbi bagus etembang ngangguy se bagus tape ollena ngenjam. Ngakan juko’ tonju’ adulit buja cebbi lebbi kobassa etembang ngakan nyaman tape ollena aotang.

Odhi’ rokon ban atong daddi jemjemma oreng ala-bala. Atun ban Satrawi odhi’ bida ban oreng kabannya’an e kampongnga. Oreng kampongnga ce’ leburra aotang. Aotang ka budhu’an. Se sogi sajan soga’ se mesken sajan epaten. Epaten kalaban tanggungan otang se sajan abit sajan abudhu’.

Padhana Ji Mas’ot, oreng se paleng sogi e kampongnga Satrawi lebur abanto oreng se buto pesse. Tape, abantona Ji Mas’ot anyama otang. Otang ta’ pera’ otang. Tape, otang abudhu’ otang. Pesse saratos daddi saratos sapolo dhalem bakto sabulan. Berras sagantang daddi sagantang sacangkele’ dhalem sabulan. Ji Mas’ot daddi oreng paleng sogi se sateya bannya’ sampanna. Sampan pamajang se epateggu’ ka oreng. Kenneng koca’agi ja’ Ji Mas’ot reya jaraganna sampan pajang. Kare ngantos settoran sabban are dhari oreng se neggu’ sampanna. Penterra Ji Mas’ot, oreng kampong padha etolong. Etolong keng ekalenthong. Kabbi oreng agumantong ban ta’ bisa cothot dhari Ji Mas’ot karana otang.

Satrawi menangka lalake’ tenggi kebbang, berris asongodan. Obu’na pandha’ balintek ban sateya la abarna dhuwa; celleng ban pote. Sabban are, sabban bakto ta’ tobang Satrawi ro-serrowan sake’ neng e sakojur badanna. Melana, pas ambu ta’ ka tase’an pole. Ka tase’ gun pera’ entar ngongngang ban ngoras sampanna. Ngongngang ban ngoras sampan Satrawi ta’ sabban are. La’-ella’ are. Ngala’ sasempadda. Ngala’ sakencengnga. Ngala’ sakoberra. Bila la ekera sampanna aesse aeng Satrawi pas mangkat ka gir sereng, entar ka sampanna pas ngoras aengnga.

Saellana lakena la ta’ kellar ka tase’, Atun nyare kasap kaangguy ngorebi odhi’na. Kalaban cara nangga’ juko’ ka oreng se majang. Juko’ ollena nangga’ jareya pas ejaja’agi alengleng kampong, disa ban kadhang ajuwalan ka pasar. Pasar kampong, pasar disa, sampe’ kadhang ka pasar kottha.

Nyo’on bak ban nengteng temba, Atun aedder juko’. Juko’ ollena nangga’ ka oreng paseser. Sabban are Atun nagga’ ban ngedder joke’ alengleng. Gu-laggu ngamba’ oreng dhateng majang ka gir sereng, pas terros mangkat aedder. Baktona mole ta’ nanto. Ngantos satadha’na juko’ e so’onanna. Juko’ se ejaja’agi ta’ nanto paju kabbi. Kadhang gi’ eotange. Se palang sella eotange kadhang pas oreng se aotang pa-maloppa. Palang, bandha ta’ abali, otang tadha’ majar. Noro’ ban lung-gulungnga, ca’na Atun abaktona juko’na ta’ paju.

Sabaligga, bila ekapojura, juko’na lekkas eabi’. Garus ban ebajari kabbi’ tadha’ se eotange. Bila nga’ jareya perak tadha’ padha. Atun sasokkor. Mole ka bengkona pera’ ngeba bak ban temba tadha’ essena. Bak ban temba se sabellunna akagabay baddhana juko’ e eederragi.

Dhalem pekkerra, Atun bisa nyokobi odhi’na. Nyokobi kabutowan odhi’na ban lakena se ajaga bengko. Bila juko’na garus, dharina ajuwalan juko’ Atun nyepper ka barung ban kadhang ka pasar kaangguy melle kabutowanna e bengkona. Molae dhari berras, sabun,  sampe’ melleyagi roko’na lakena. Apa pole pas badha lebbina, tantona Atun bisa nyempen ngesse’e bungbung perrengnga kaangguy kabutowanna ana’na se terro nerrossagiya sakola’anna. Ana’na se sateya gi’ mondhuk ban gi’ kellas tello’ aliya.

”Mandar ta’ angena, oreng majang ma’ bannya’ ollena,” ca’na pekkerra Atun dhalem atena nalekana juko’na garus. Eabi’ ejuwal kabbi. Gemmet kare baddhana. Sabab bila oreng majang bannya’ ollena juko’, tantona Atun melo katempesanna keya. Iya areya ajuwalan juko’.

”Alhamdulillah…olle, kenneng pangerem tang ana’ lagguna.” salanjangnga parjalanan mole, nojju ka bengkona atena Atun ce’ bungana. Mesemma ana’ ngaton ce’ pasdana. Lake, oreng lake’ se ce’ ekataresnane daddi jang-bajangan neng e matana.

”Saporana, Le’, sanonto dika se akasap ngorebi odhina bula. Samastena gi bula se akalo. Ngastete, Le’, e lowar bannya’ gudha’an ban mandar dika ban bula gi’ epakowada iman. Ana’na se badha e pondhuk ja’ pasampe’ rang-korang, bula ban dika mandar gi’ epakellara ngerem gi… maske ana’na dika ban bula ganeko babine’ padha terro asakola’a tenggi. Maddha padha anyo’on mandar epatotoga pangaterrona.” oca’an Satrawi se daddi sabbu’na Atun. Oca’na lakena se eteggu’ koko ban Atun e bila’a ban e dhimma’a bai. Oca’na lakena e baktona Atun buru ajaja juko’ dha’-kadha’na.

***

monggu oreng majang, mate ngambang  e tase’ lebbi molja

etembang odhi’ e dara’ ta’ kalaban tojjuwan maste

Lajar biru, lajar pote, lajar macem barna abaris ngolowagi aros dhari tengnga tase’. Gir sereng seppe. Angen ngasiyur nambu un-dhaunan, ju-kajuwan ban ka’ bungka’an. Angen nambu pekkeran reng bine’ se ngamba’ lakena. Ngantos olle kasap e tengnga tase’. Ngantos juko’ se ejuwala mon ollena abak bannya’. Lakena se gi’ ngambang e tengnga tase’; majang. Ajaring juko’ mangkat asango pasra bakte pakon nyoppre odhi’ samporna abareng bine ban ana’na.

E dara’ reng-oreng ngetthok ban nale’e bulung. Lake’-bine’ padha asabung e settong barung. Settong kennengngan ban settong jaragan. Kabbi padha ngaddu gella’, kakak ban mesem. Kabbi padha ngocol dha-kandhana. Padha ngocol bak-tebbagan. Kabbi lir-giliran acareta cem-macemma essena odhi’na.

Sabatara, na’-kana’ se gi’ ta’ cokop omor kaangguy asakola noro’ reng towana ka gir sereng. Badha se bang-tabangan e tompo’anna beddhi. Badha se amaen bantheng. Badha se amaen tambur. Badha se amaen tek-keteggan. Bila padha perak, padha kak-ngakak asorak se kadhang saleng galicek sakanca’an. Alonca’ ka aeng, acabbur mandhi, mega’ senggi’, kongo bang odhang. Ngaddu cekkomang daddi maenan se paleng lebur monggu na’-kana’ se oreng towana akasap neng e tengnga tase’.

Dhari tengnga lang-sagulung potena omba’. Garudhuk guntor mapecca pekker. Kelap se ngapeyar manabur jembarra na’-kana’ se amaen ca’-lonca’an.

“Cong, Bing, ambu, duli ka dara’.”

“Enggi, Ma’, Enggi, Nom…”

“Cong, duli ka dara’ me’ ojan. Angenna barat, ondhemma gubet sale’bung. Mara duli ka dara’. Arossa santa’ atabung ban omba’ se ngadalbus. Duli, Na’.”

Bersambung.....*Lukman Hakim AG lahir di Sumenep, Madura, 15 Agustus 1987. Aumnus MAN Sumenep ini menulis dalam dua bahasa, Madura dan Indonesia. Karyanya sudah dimuat di media massa baik lokal maupun nasional, juga terkumpul dalam antologi tunggal (Sagara Aeng Mata Ojen: Balai Bahasa Surabaya, 2008) dan antologi bersama. 

*Disalin dari blog pribadi penulis: http://serratpote.blogspot.co.id

Post a Comment

1 Comments

  1. […] Reng-oreng ngagaruweng e gir sereng. Ngagarudhu’ magundhek jagat. Lajar pote ngontop e sampan se bang-kambangan aesse jasadda oreng mate ka dara’. […]

    ReplyDelete